Llyfrgelloedd ym Moelfre a Niwbwrch i gau

Geograph / Eric Jones

Bydd dau lyfrgell ar Ynys Môn yn cau ar ddiwedd y mis – ond mae tri arall wedi eu hachub.

Mae grwpiau cymunedol wedi sicrhau prydlesi hirdymor ar gyfer llyfrgelloedd ym Miwmares a Rhosneigr. Mae cyllid wedi’i sicrhau hefyd i gadw llyfrgell Cemaes ar agor am flwyddyn arall.

Ond bydd llyfrgelloedd yn Moelfre a Niwbwrch yn cau ar ddydd Gwener 29 Mehefin ar ôl i fentrau partneriaeth debyg fethu. Bydd gwasanaethau symudol rheolaidd yn dod yn lle.

Mae Cyngor Ynys Môn wedi beio ”pwysau ariannol sylweddol” am newidiadau i’r gwasanaeth llyfrgell. Mae’r newidiadau yn ffurfio rhan o strategaeth newydd tan 2022.

Dywedodd y Cynghorydd Meirion Jones, Deilydd Portffolio Llyfrgelloedd: ”Mae Ynys Môn wedi gweld newid yn y ffordd y bydd pobl yn defnyddio llyfrgelloedd gyda gostyngiad cyffredinol yn nifer yr ymweliadau a nifer yr eitemau sy’n cael eu benthyg a hynny o ganlyniad i ddatblygiadau technolegol o bosib.”

”Fodd bynnag, dangosodd ein hymgynghoriad cyhoeddus yn glir bod pobl eisiau diogelu’r hawl i fenthyg llyfrau, darpariaeth TGCh, canolbwyntio ar helpu plant, pobl ifanc ac oedolion i wella sgiliau ac i ddysgu a’r gallu i lyfrgelloedd weithredu fel hybiau cymunedol. Rydym wedi gwneud ein gorau glas i geisio cyflawni’r dyheadau hyn.”

”Cau unrhyw lyfrgell oedd y cam olaf yr oeddem yn dymuno’i gymryd ac mae’n bechod na lwyddodd ein hymdrechion ym Moelfre a Niwbwrch. Fodd bynnag, rydym yn parhau i fod wedi ymrwymo i sicrhau gwasanaethau llyfrgell ar draws yr Ynys, a bydd dwy gymuned yma’n cael eu hychwanegu at ein gwasanaeth llyfrgell symudol bresennol.”

Yn ôl y cyngor, roedd risg i bum llyfrgell ym Môn gan mai nhw oedd â’r nifer isaf o ymweliadau blynyddol, benthyciadau a sesiynau cyfrifiadurol.

O dan y cytundebau newydd, bydd Canolfan Biwmares a Cyngor Cymuned Llanfaelog yn talu’r costau ac yn rhoi’r adeiladau i ddefnydd cymunedol a busnes arall. Mae grŵp Cyfeillion Llyfrgell Cemaes yn darparu cyllid am 12 mis i gadw eu cyfleuster ar agor.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice