Gyrru ar gyffuriau: tri arestiad

Mae tri o bobl wedi cael eu harestio am yrru dan ddylanwad cyffuriau dros y penwythnos.

Roedd dau arestiad yn Llanfairpwll tra bod dyn ym Mlaenau Ffestiniog yn cael ei ddal dan yr ddylanwad am yr ail dro mewn wythnos. Mae’n aros am ganlyniadau dau brawf.

Roedd swyddogion traffig hefyd yn atafaelu cerbyd gyrrwr yng Nghaergybi am droseddau yswiriant a thrwydded. Ymdriniwyd â nifer o yrwyr a beicwyr modur hefyd am droseddau goryrru a diffygion cerbydau.

Yn Trawsfynydd, cafodd gyrrwr ei rwystro yn rhwystro fan GoSafe ar yr A470 trwy barcio ei Honda Civic gyda’r gist ar agor.

Wrth i swyddogion gyrraedd, fe adawodd y cerbyd ond dychwelodd wedyn. Wedi iddynt archwilio’r car darganfuwyd fod gan y car deiars diffygiol felly derbyniodd Adroddiad Trosedd Traffig (ATT).

Dywedodd yr Arolygydd Gareth Jones o’r Uned Plismona Ffyrdd: ”Mae wedi bod yn wythnosau prysur i’r Uned Plismona Ffyrdd. Ond diolch byth, nid yw ein timau wedi ymdrin ag unrhyw ddamweiniau angheuol na difrifol y penwythnos hwn.”

”Rydym yn falch fod llawer wedi teithio i ac o amgylch Gogledd Cymru yn ddiogel. Fodd bynnag, mae’n siom fod ein swyddogion wedi gorfod rhoi sawl tocyn i grŵp lleiafrifol o fodurwyr sy’n dewis torri’r gyfraith. Gwelwyd cyflymderau o hyd at 90mya ar y Triongl EVO sy’n gwbl annerbyniol. Mae’n hysbys iawn ein bod yn patrolio’r ardal honno sydd wedi gweld llawer o ddamweiniau difrifol ac angheuol.”

”Aed i’r afael â sawl gyrrwr a beiciwr modur am droseddau gan gynnwys gyrru a hwythau wedi’u gwahardd a gyrru heb yswiriant. Cafwyd rhai â theiars a gwregysau diogelwch diffygiol a chafwyd rhai yn cyflawni troseddau o ran platiau rhif. Mae’r rhain i gyd yn bethau rydym yn atgoffa’r cyhoedd yr ydym yn eu targedu, gyda golwg ar erlyn.”

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice