Gwyl Gottwood ‘bron heb ddigwyddiad’

Mae’r heddlu wedi canmol dadlenwyr ar ôl gwyl Gottwood yn Llanfaethlu.

Roedd swyddogion wedi rhybuddio ymwelwyr rhag cymryd sylweddau cyn y digwyddiad cerddoriaeth electronig pedwar diwrnod a gynhaliwyd ar dir ystâd Carreglwyd.

Yn ôl Prif Arolygydd Ynys Môn, Mark Armstrong, rhoddwyd symiau bach o ketamine a MDMA i finiau amnest cyffuriau.

Roedd pryderon ar ôl derbyn gwybodaeth bod tabledi ecstasi o’r enw ‘Punisher Pills’ yn cael eu dosbarthu ar y safle ond yn nid oedd hyn yn wir.

Dywedodd y prif arolygydd fod yr ŵyl yn mynd bron heb ddigwyddiad: ”Yn gyffredinol rwyf yn hapus iawn gyda’r gwaith plismona a’r gwaith diogelwch yng ngŵyl Gottwood. Ein nod oedd sicrhau bod pawb yn ddiogel ac yn mwynhau’r digwyddiad. Roedd ein dull plismona yn adlewyrchu hynny.”

Ychwanegodd fod rhai sylweddau, gan gynnwys powdr talc a llwch sment, wedi’u hadneuo gan bobl oedd yn credu eu bod yn gyffuriau: ”Mae hyn ychydig yn frawychus. Mae’r ffaith bod delwyr cyffuriau yn fodlon gwerthu pethau o’r fath yn dangos eu bod ond y meddwl am elw, heb unrhyw barch at ddiogelwch y defnyddwyr. Gall llyncu sylweddau o’r fath achosi niwed difrifol.”

”Serch hynny, lefel isel o gyffuriau oedd ar gael yn yr ŵyl. Pan mae mynychwyr y gwyliau hyn yn gweld ‘cŵn cyffuriau’ ac yn sylweddoli eu bod yn mynd i gael eu harchwilio dydyn nhw ddim yn ceisio dod â chyffuriau i mewn i’r safle.”

”Rwyf wedi fy mhlesio’n arw gan y gwaith plismona a llwyddiant yr ŵyl yn gyffredinol a hoffwn ddiolch i fy nghyd-weithwyr i gyd a fu’n plismona’r digwyddiad, ein partneriaid a’r gymuned leol am eu hamynedd a’u dealltwriaeth dros y penwythnos.”

Ni ddatgelodd Heddlu Gogledd Cymru os gwnaed unrhyw arestiadau yn Gottwood. Ond yn Manceinion, cafodd 56 o bobl eu arestio yn y gwyl Parklife ym Mharc Heaton – yn bennaf am droseddau cyffuriau.

Roedd y rhybudd ar y cyd rhwng Heddlu Gogledd Cymru a bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr ar sylweddau anghyfreithlon yn dilyn marwolaethau Georgia Jones a Tommy Cowan yn yr Ŵyl Mutiny ger Portsmouth fis diwethaf. Cafodd pedwar dyn a menyw eu harestio a’u hanfon.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice