Gwrthod trwydded gwastraff ym Morfa

Mae swyddogion amgylcheddol wedi gwrthod cais gan gwmni am drwydded amgylcheddol i gyflawni gwaith gwastraff ym Mae Trearddur.

Roedd Eaden Homes Limited eisiau codi tir yn Morfa trwy adael 20,000 metr ciwbig o wastraff – ond gwrthododd Cyfoeth Naturiol Cymru y drwydded am fod cynllun adfer gwastraff y cwmni yn annigonol, ac am nad oedd yn bodloni gofynion cyfreithiol.

Gan fod y safle arfaethedig o fewn parthau llifogydd, roedd CNC hefyd yn pryderu nad oedd y cais yn dangos na fyddai codi’r tir yn cynyddu perygl llifogydd i’r ardal gyfagos.

Dywedodd David Powell, rheolwr gweithrediadau CNC: ”Dim ond os yw cynllun adfer gwastraff cwmni yn bodloni’r prawf cyfreithiol angenrheidiol fyddwn ni yn rhoi trwyddedau amgylcheddol ar gyfer dyddodi gwastraff yn barhaol.”

”Mae’n rhaid inni fod yn gwbl hyderus na fydd y gweithgaredd yn arwain at unrhyw broblemau amgylcheddol. Wedi i ni asesu’r cynnig yma yn drwyadl, nid ydym o’r farn y gallai’r gwaith gael ei wneud yn y lleoliad hwn heb wneud niwed i’r amgylchedd.”

Nid yw’r datblygwyr wedi gwneud unrhyw sylwadau ar y penderfyniad.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice