Gofal Cartref: cytundebau newydd i dri chwmni

Mae tri chwmni wedi ennill cytundebau newydd i ddarparu gwasanaethau gofal cartref ar Ynys Môn.

Bydd y cwmnïau’n dechrau darparu gwasanaethau lleol o fewn yr wythnosau nesaf fel rhan o trosglwyddo chwe mis.

Bydd Carelink yn darparu gofal cartref ar ogledd yr ynys, bydd Abacare yn goruchwylio gwasanaethau yn y De Orllewin tra bydd consortiwm Plas Garnedd – sy’n cynnwys Croesffyrdd Plas Garnedd a Gofal Seibiant – yn cynnig gwasanaethau yn Ne Ddwyrain yr ynys.

Cafodd y contractau lleol newydd eu tendro ym mis Mawrth gan Gyngor Ynys Môn. Ni fydd unrhyw newidiadau i’r pecynnau gofal cyfredol cyn i’r gwasanaethau gael eu gweithredu’n llawn erbyn diwedd y flwyddyn.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Llinos Medi: ”Rwy’n ymwybodol y gall y cyfnod o newid achosi pryder i rai o’n defnyddwyr gwasanaeth sy’n derbyn gofal gennym. Fodd bynnag, hoffwn bwysleisio mai ein nod drwy weithredu’r newid hwn yw cryfhau’r ddarpariaeth gofal cartref ym Môn.”

”Yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, mae Gwasanaethau Oedolion wedi bod yn gweithio’n galed i drawsnewid gwasanaethau gofal cartref a gweithredu ein gweledigaeth o wasanaeth gofal cartref sy’n canolbwyntio fwy ar y gymuned, sy’n darparu gofal mwy hygyrch, sy’n gyson ac sy’n annog ein defnyddwyr gwasanaeth i fod yn unigolion mwy annibynnol o fewn eu cymunedau.”

”Bydd y cytundebau newydd hyn yn canolbwyntio fwy ar y gymuned, gan alluogi ein defnyddwyr gwasanaeth i ymgysylltu mwy gyda’u darparwyr ar eu pecynnau gofal personol.”

Mae’r cytundebau, a ddyfarnwyd mewn partneriaeth â bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr, hefyd yn cynnwys gwasanaethau Gofal Iechyd Parhaol (GIP) a Gofal Cartref mewn tai gofal ychwanegol, gan gynnwys fflatiau Hafan Cefni newydd yn Llangefni, i’w agor yn ystod yr haf.

Yn ôl Alwyn Rhys Jones, pennaeth gwasanaethau oedolion, roedd y cyngor am i’r tri chwmni ddechrau gweithio’n gynnar a sicrhau trosglwyddo llyfn: ”Rydym yn awyddus i symud oddi wrth y model traddodiadol ac arferol o ofal cartref, i becyn mwy pwrpasol, sy’n galluogi i unigolion nodi beth sy’n bwysig iddyn nhw. Credwn y bydd hyn yn creu pecynnau gofal cartref unigryw ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth ac y bydd yn eu galluogi i gyflawni eu nodau personol.”

”Roedd y ceisiadau llwyddiannus i gyd yn gryf ac fe ddangosodd pawb ddealltwriaeth o’n disgwyliadau. Fe wnaethom asesu safon ac effeithlonrwydd y ceisiadau gan osod pwyslais mawr ar safon y tendrau, er mwyn sicrhau safon uchel o ofal yn y tair ardal.”

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice