Tai’r Meibion: gwaith i wella’r A55 yn cychwyn ym mis Mawrth

Llywodraeth Cymru

Bydd gwaith ailwampio ar yr A55 yn Abergwyngregyn yn cychwyn ar ddiwedd mis Mawrth.

Bydd £29 miliwn yn cael ei wario ar leihau’r risg llifogydd a sŵn traffig rhwng cyffyrdd 12 ac 13 (Tai’r Meibion – Aber).

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae’r cynllun yn rhan o becyn gwerth £1 biliwn o welliannau yn y seilwaith trafnidiaeth a ffyrdd yn y Gogledd dros y deng mlynedd nesaf.

Ond cyn ymweliad â’r rhanbarth ddydd Iau (27 Chwefror), mae Gweinidog Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi galw ar Lywodraeth y DU i roi arian cyfatebol i fuddsodiad mewn trafnidiaeth.

Dwyeddod Mr Skates, hefyd y Gweinidog Trafnidiaeth: ”Mae’n bryd i arfordir Gogledd Cymru, er enghraifft, dderbyn y sylw a’r buddsoddiad y mae’n ei haeddu, ac i gael ei drydaneiddio.”

”Er mwyn darparu seilwaith drafnidiaeth aml-ddull ar gyfer Gogledd Cymru, rydym yn buddsoddi ar draws y meysydd sydd gennym gyfrifoldeb drostynt, gan gynnwys gwasanaethau a llwybrau newydd ar gyfer ein trenau, treialon bws ymatebol a chynlluniau ar y ffyrdd i ryddhau tagfeydd a gwella mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus. ”

Yn Abergwyngregyn, bydd y cynllun yn gwella diogelwch ar hyd y 2.2km o ffordd trwy ddileu mynediad uniongyrchol oddi ar yr A55 yn ogystal â dileu wyth bwlch yn y llain ganol sydd ar hyn o bryd yn caniatáu i gerbydau amaethyddol sy’n symud yn araf groesi y ffordd ddeuol.

Yn lle hyn, bydd ffordd mynediad cyfun a llwybr teithio llesol rhwng cyffyrdd 12 ac 13. Bydd y cynllun hefyd yn lleihau risg llifogydd yn yr ardal trwy ddarparu system ddraenio well.

I leihau unrhyw darfu, bydd cymaint â phosibl o waith yn cael ei gwblhau oddi ar yr A55, gan gynnwys adeiladu’r ffordd 1.3km o fynediad cyfun a llwybr teithio llesol.

Yna caiff dulliau rheoli traffig dros dro eu gosod yn yr hydref.  Bydd pedair lȏn o draffig fodd bynnag yn cael eu cadw yn ystod y dydd a bwriedir cwblhau’r adeiladu erbyn hydref 2021.

Meddai Ken Skates: ”Bydd yn cynllun yn golygu gwelliannau gwirioneddol i ddiogelwch ar y rhan hwn o’r A55, ac amddiffynfa well i’r ardal yn erbyn llifogydd, gan olygu bod y ffordd yn gallu ymdopi’n well i’r bygythiad o newid hinsawdd.”

”Mae’r gwelliannau hyn yn rhan o raglen ehangach o fuddsoddiadau mewn trafnidiaeth ledled Gogledd Cymru fydd yn digwydd dros y blynyddoedd nesaf, er mwyn sicrhau bod ffyrdd yn ymdopi’n well, a darparu seilwaith trafnidiaeth integredig.”

Bydd Mr Skates hefyd yn ymweld â safle ffordd osgoi newydd rhwng Caernarfon a Bontnewydd. Mae gwaith yn parhau ar y prosiect £135 miliwn. Y gobaith ydy y bydd y ffordd yn agor yn 2022.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice