Rhybudd yn erbyn dwyllwyr Coronafeirws

Mae cynghorau Cymru yn rhybuddio trigolion i fod yn wyliadwrus ymysg cynnydd mewn sgamiau yn gysylltiedig â COVID-19.

Pobl hŷn a phobl fregus sy’n hunan-ynysu sy’n cael eu hystyried â’r mwyaf o risg o gael eu targedu gan dwyllwyr yn honni i gynnig help neu gefnogaeth.

Mae rhai trigolion wedi cael eu targedu ar garreg y drws gan gynigion ffug i helpu gyda siopa bwyd, tra bod adroddiadau hefyd o gynllwyniau mwy cymhleth gan gynnwys:

  • Cwmniau yn cynnig ad-daliadau gwyliau ffug i bobl sydd wedi gorfod canslo eu tripiau
  • Sgamiau ebost sy’n twyllo pobl i agor atodiadau ebost maleisus, sy’n rhoi pobl mewn perygl o ladrad hunaniaeth, gan gynnwys manylion personol, cyfrineiriau, cysylltiadau a manylion banc
  • Glanyddion, mygydau a phecynnau swabio COVID-19 ffug, sy’n aml yn beryglus, yn cael eu gwerthu ar-lein ac wrth y drws.

Mae adroddiadau hefyd o sgamiau galwadau diwahoddiad a benthycwyr arian didrwydded yn cymryd mantais o’r cynnydd mewn ansicrwydd ariannol.

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig gan Gyngor Gwynedd, llefarydd CLLC dros wasanaethau rheolaethol: ”Cadw pobl yn ddiogel ac yn iach yw ein blaenoriaeth bennaf, ac mae timau Safonau Masnach a’r Heddlu yn gweithio’n agos mewn partneriaeth i amddiffyn y cyhoedd rhag cael eu hamlygu i’r fath ymddygiad diegwyddor.”

”Mae cynghorau wedi ymrwymo’n llwyr i wneud popeth posib, gan ddefnyddio’r holl bwerau gorfodi sydd ar gael iddyn nhw, i sicrhau bod y troseddwyr sy’n gyfrifol yn wynebu’r cosbau llymaf bosibl.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Matthew Dorrance gan Gyngor Powys, llefarydd CLLC dros Ddiogelwch Cymunedol: ”Ar adeg pan fo llawer o’n trigolion yn barod ar eu pen eu hunain, yn bryderus ac yn ofnus, mae’n ffiaidd i weld unigolion diegwyddor yn targedu’r rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau ni.”

”Mae cynlluniau mewn lle gan gynghorau a phartneriaid i helpu’r rhai hynny sydd fwyaf angen cefnogaeth ychwanegol yn ystod y cyfnod anodd yma.”

”Cynghorir trigolion i fod yn wyliadwrus, ac i siarad â theulu neu ffrindiau cyn ymateb. Rydyn ni’n annog trigolion i adrodd unrhyw weithgareddau amheus i’w awdurdod lleol, yr heddlu neu Action Fraud.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice