MônFM yn ymestyn ar FM ar draws Ynys Môn a Gwynedd

Fideo: Owain Llyr

Mae MônFM wedi lansio ail donfedd FM fel rhan o gynllun ehangu mawr yn Ynys Môn a Gwynedd.

Mae’r orsaf gymunedol ddwyieithog yn darlledu ar 96.8 FM o’i throsglwyddydd newydd ym Mhenmynydd, yn targedu dwyrain Ynys Môn a gogledd Gwynedd.

Daeth ail drosglwyddydd ar yr awyr ar ddiwrnod pleidleisio yn etholiadau’r Senedd a oedd yn caniatáu i mwy o wrandawyr i dderbyn rhaglen canlyniadau byw ar y donfedd newydd o orsafoedd cyfrif ym Môn ac Arfon.

Mae’r ehangiad a ariennir gan ARFOR (grant Ewropeaidd ar gyfer Ynys Môn a Gwynedd) ac ‘Y
Gymdeithas’ (a elwir yn gynt yn gymdeithas elusennol Ynys Môn) yn caniatau MônFM i ehangu a gwella gwasanaethau a derbyniad mewn trefi a phentrefi newydd.

Mae MônFM yn parhau i ddarlledu ar 102.5 FM – yn ardaloedd gorllewinol a chanolog Ynys Môn – a thrwy ei lwyfannau ffrydio.

Dywedodd cadeirydd dros dro yr orsaf, Tony Wyn Jones: ”Mae’r prosiect wedi cymeryd chwe
blynedd i’w gynllunio a’I reoli, gan gynnwys codi arian, trafodaethau safleoedd ayyb.”

”Rydym yn ddiolchgar iawn i gynghorau Ynys Môn a Gwynedd, y Grid Cenedlaethol, Cellnex a Dŵr Cymru a’n gwirfoddolwyr ffyddlon am hwyluso’r datblygiad.”

”Bellach rydym yn wasanaeth radio cymunedol trwyddedig ar gyfer Ynys Môn, Gwynedd ac arfordir Gogledd-orllewin Cymru, a byddwn yn parhau i ymgysylltu â chymunedau, grwpiau gwirfoddol, gwasanaethau cyhoeddus a busnesau ar draws yr ardal.”

”Gallwch nawr dderbyn MônFM ar 96.8 neu 102.5 FM – mae rhywbeth at ddant pawb o 7yb tan hwyr yn y nos.”

Fe’i ffurfiwyd MônFM ddegawd yn ôl, a mae’r orsaf sy’n cael ei redeg gan wirfoddolwyr di-dâl yn
parhau i dyfu mewn poblogrwydd a mae’r orsaf yn parhau i geisio denu pobl newydd sydd â
diddordeb mewn darlledu lleol.

Mae’r orsaf yn helpu i hyrwyddo a chynnal y Gymraeg, a wedi chwarae rhan werthfawr yn ystod y pandemig COVID-19 trwy ddarlledu gwybodaeth diogelwch bwysig drwy gyfraniad cadarnhaol tuag at iechyd meddwl a llês pobl.

Mae ein gwirfoddolwyr ffyddlon wedi llwyddo i gadw’r gwasanaeth radio lleol i fynd o’u stiwdios cartrefi am yr 14 mis diwethaf, trwy ddefnyddio technoleg safonol y diwydiant sy’n gysylltiedig â’r prif stiwdios yn Llangefni.

Ym mis Awst 2019, cafodd yr orsaf ganiatâd gan y rheolydd darlledu, OFCOM, i adeiladu dau drosglwyddydd FM newydd.

Bydd yr donfedd newydd – 96.8 FM – yn cynnig gwell derbyniad i wrandawyr ym Mangor, Bethesda, Caernarfon, Llandegfan, Llangefni, Llanfairpwll, Porthaethwy a threfi a phentrefi cyfagos.

Dywedodd cadeirydd Cronfa Elusennol ‘Y Gymdeithas’, Trefor Lloyd Hughes: ”Mae MônFM yn parhau i ddarparu gwasanaeth darlledu cymunedol gwerthfawr i bobl Ynys Môn a thu hwnt.”

”Bydd y cyllid a ddarperir gan ‘Y Gymdeithas’ yn galluogi derbyniad mwy cyson a fydd yn helpu i gyfleu gwybodaeth allweddol wrth ymgysylltu â thrigolion, busnesau ac ymwelwyr. Mae ein hymddiriedolwyr yn falch iawn o allu cefnogi ehangu’r orsaf .”

Mae MônFM yn darlledu dros 90 awr o raglenni lleol bob wythnos, yn cael eu cyflwyno a’u cynhyrchu gan ei wirfoddolwyr – gan gynnwys gwasanaeth traffig a tywydd yn ystod amseroedd brig, bwletinau wythnosol ar COVID-19 a swyddi gwag lleol, a’r rhaglen chwaraeon arobryn, MônFM Sport, yn fyw ar brynhawn Sadwrn.

Mae’r orsaf yn paratoi i lansio trydydd trosglwyddydd yn Nebo, ger Amlwch cyn bo hir, i gynnig gwell derbyniad yng Ngogledd Ynys Môn, ynghyd â stiwdio newydd yn ei bencadlys yn Llangefni.

Mae MônFM hefyd yn darparu cyfleoedd gyrfa i’w gwirfoddolwyr – mae rhai wedi llwyddo i ennill
gyrfaoedd mewn radio masnachol, gyda’r BBC, ar deledu a chyfryngau eraill.

Ychwanegodd rheolwr adfywio Cyngor Ynys Môn, Dewi Lloyd, sydd wedi arwain y rhaglen ARFOR yn
lleol: ”Bydd gwasanaeth radio cymunedol cyson a dibynadwy i gwmpasu’r holl ardaloedd lleol yn
gyfartal yn helpu i hyrwyddo a chefnogi cymunedau lleol i ddefnyddio’r iaith Gymraeg, a bydd yn
gwneud cyfraniad gwerthfawr tuag at adfywio.”

Mae MonFM hefyd ar gael ar ein gwefan ni, trwy ein Ap symudol ar gyfer iOS ac Android (yn rhad ac am ddim) ac ar eich ddyfais clyfar trwy ofyn ”Play MonFM”.

Os ydych chi’n dymuno hyrwyddo unrhyw ddigwyddiad neu grŵp cymunedol, neu os oes angen i chi
hysbysebu / hyrwyddo’ch busnes, neu os oes gennych unrhyw amser hamdden i wirfoddoli gyda’r orsaf, anfonwch e-bost at [email protected].

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice