Gogledd yr Ynys: cyngor i benderfynu ar gynllun gweithredu

Bydd cynghorwyr yn pleidleisio ar gynllun economaidd ar gyfer Gogledd Ynys Môn yr wythnos nesaf.

Mae swyddogion datblygiad economaidd wedi llunio cynllun gweithredu mewn ymateb i’r ergydion economaidd sylweddol eleni.

Mae’r ardal wedi cael ei tharo’n ddifrifol gan y penderfyniad i atal Wylfa Newydd a chau ffatri blastig REHAU yn Amlwch.

Mae’r cynllun adfwyio newydd eisoes wedi derbyn hwb ariannol sylweddol wrth i’r Awdurdod Digomisiynu Niwclear addo £495,000 tuag at gyflawni ei nodau, sy’n cynnwys:

  • Creu cyflogaeth a swyddi
  • Cefnogi’r diwydiant twristiaeth
  • Gwella trafnidiaeth a chysylltedd
  • Adfywio ardaloedd trefol a darparu cartrefi addas
  • Sicrhau bod yr ardal yn elwa o’i amgylchedd a’i diwylliant naturiol

Dyweddod Dylan Williams, cyfarwyddwr lle a llesiant cymunedol: ”Mae llawer iawn o waith ac ymdrech wedi’i wneud er mwyn llunio ein cynllun Adfywio Economaidd ar gyfer Gogledd Ynys Môn ac mae’n rhoi llwyfan a chyfeiriad clir ar gyfer yr ardal.”

”Dwi’n ddiolchgar i drigolion Gogledd Ynys Môn, Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill, y mae eu safbwyntiau a’u hadborth ar flaenoriaethau ar gyfer adfywio’r ardal wedi eu hymgorffori yn y ddogfen bwysig hon.”

”Ymatebodd dros 650 o bobl i’r ymgynghoriad cyhoeddus, sy’n dangos cryfder y teimlad yn lleol a’r balchder sydd ganddynt yn eu cymunedau.”

Ddydd Llun nesaf (16 Medi), gofynnir i aelodau’r Pwyllgor Gwaith Ynys Môn gefnogi’r cynllun adfywio lefel uchel newydd a fydd yn galluogi uwch swyddogion i gymeradwyo ceisiadau am gyllid yn y dyfodol gan amrywiaeth o brosiectau cefnogol.

Yn ôl y cyngor sir, bydd cadarnhad yn galluogi swyddogion, mewn cydweithrediad â phartneriaid a rhanddeiliaid, i flaenoriaethu a datblygu gweithgareddau allweddol er mwyn ceisio denu swyddi, twf a buddsoddiad yn yr ardal.

Dwyeddod y Cynghorydd Carwyn Jones, deilydd portffolio datblygu’r economi: ”Rydym wedi ymrwymo i greu swyddi a chefnogi twf economaidd yng Ngogledd Ynys Môn. Bydd hyn yn cymryd amser a llawer iawn o waith ond gall y cynllun newydd hwn ddarparu gwir ysgogiad ar gyfer adfywio economaidd yn yr ardal.”

”Edrychaf ymlaen at drafod y cynllun gyda chyd aelodau o’r pwyllgor gwaith yn ystod ein cyfarfod nesaf a byddaf yn eu hannog i roi cefnogaeth unfrydol i’r cynllun gan mai dyma’r ffordd ymlaen ar gyfer adfywio’r economi yng Ngogledd Ynys Môn.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice