GWRANDO: Gogledd Ynys Môn: hwb ariannol i gynllun y cyngor

NDA

Mae’r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (ADN) wedi cyhoeddi cymorth o £495,000 i gefnogi’r cynllun economaidd newydd cynllun adfywio economaidd Gogledd Ynys Môn.

NDA

Yn ôl yr ADN, bydd y cyllid yn cyfrannu at becyn o fesurau i geisio rhoi hwb i weithgarwch busnes, y gadwyn gyflenwi a chyflogaeth, gan gynyddu twristiaeth, gwella trafnidiaeth a seilwaith ac adfywio’r stryd fawr.

Dyweddod y Prif Weithredwr yr NDA, David Peattie: ”Rydyn ni’n hynod falch o gefnogi Cynllun Adfywio Economaidd Gogledd Ynys Môn y Cyngor Sir ac yn edrych ymlaen at weithio gyda’r Cyngor a phartneriaid eraill wrth i’r mentrau gael eu llunio, gan ddenu buddsoddiad i’r ynys a chreu cyfleoedd cyflogaeth.”

”Fel cyflogwr mawr yng Ngogledd Cymru, rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi’r cymunedau cyfagos, y mae eu cefnogaeth mor hanfodol i’n gwaith ni.”

Ychwanegodd bod Wylfa yn awr yn agos at gwblhau ei rhaglen o gael gwared ar danwydd, a ddechreuodd ar ôl i gynhyrchu trydan ddod i ben yno yn 2015 a bydd yn cael gwared ar 99% o’r peryglon ymbelydrol o’r safle.

Byddai’r datgomisiynu’n parhau am flynyddoedd i ddod, a byddai angen sgiliau, nwyddau a gwasanaethau.

Mae Gogledd Ynys Môn wedi cael ei tharo’n ddifrifol gan ergydion economaidd eleni – y penderfyniad i atal Wylfa Newydd a chau ffatri blastig REHAU yn Amlwch.

Yn ôl Cyngor Ynys Môn, mae’r angen am greu cynllun adfywio economaidd cadarn yn flaenoriaeth ar gyfer yr ardal. Datblygwyd y cynllun i adnabod cryfderau, gwendidau a chyfleoedd lleol, ac i nodi blaenoriaethau, anghenion a dyheadau Gogledd Ynys Môn.

Dyweddod Arweinydd y Cyngor, Llinos Medi: ”Fel Awdurdod, rydyn ni wedi gweithio gyda’r cymunedau lleol a’r rhanddeiliaid i ymateb i’r heriau sy’n wynebu Gogledd Ynys Môn ac i ganolbwyntio ein hymdrechion ar gefnogi’r rhai sydd wedi’u heffeithio. Lluniwyd y cynllun gan drigolion a busnesau lleol fel rhan o broses ymgynghori fawr.”

”Mae croeso i’r cyllid sylweddol sydd wedi’i roi gan yr ADN a bydd yn galluogi i ni wneud cynnydd gyda rhai o’r blaenoriaethau allweddol sydd wedi cael eu datgan yn lleol er mwyn helpu i adfywio Gogledd Ynys Môn.”

GWRANDO: Llinos Medi yn siarad â Tony Jones yn uwchgynhadledd ADN yn Llangefni

Ymgasglodd tua 200 o ymwelwyr a thramor yng Ngholeg Menai yn Llangefni ar gyfer uwchgynhadledd rhanddeiliaid flynyddol yr wythnos hwn.

Ymhlith yr ymwelwyr roedd cynrychiolwyr o gymunedau ar 17 o safleoedd yr ADN, undebau llafur, rheoleiddwyr a grwpiau ymgyrchu.

Roedd themâu cyflwyniadau’r diwrnod cyntaf yn cynnwys cynnydd gyda glanhau gwaddol dyddiau cynharaf y diwydiant niwclear yn y DU a chwilio yn y DU am gymuned a fyddai’n fodlon derbyn safle gwaredu daearegol ar gyfer gwastraff ymbelydrol uwch ei actifedd.

GWRANDO: Y Cynghorydd Aled Morris Jones (Twrcelyn) yn siarad â Tony Jones yn uwchgynhadledd ADN yn Llangefni

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad gan yr ADN, dywedodd siaradwr ar ran Horizon, cwmni datblygu Wylfa Newydd: ”Mae’r cyhoeddiad heddiw…yn cydnabod pwysigrwydd parhaus y sector niwclear i Ynys Môn a’r ardal ehangach – sy’n cynnwys dyfodol Wylfa Newydd.”

”Er bod y prosiect yn dal i fod wedi’i ohirio am y tro, rydyn ni’n parhau i wneud ein gorau glas i ddatblygu’r achos dros gael Wylfa Newydd yn lleol ac yn genedlaethol. Rydyn ni’n credu bod niwclear newydd yn bwysicach nawr nag erioed.”

”Er mwyn cyflawni ymrwymiad y llywodraeth o gael sero net erbyn 2050, bydd angen cymryd camau radical i gyflwyno ffynonellau ynni carbon isel, modern – yn cynnwys niwclear newydd – yn lle gorsafoedd pŵer sy’n heneiddio.”

”Yn yr un modd, byddai Wylfa Newydd yn dod â manteision economaidd-gymdeithasol sylweddol i’r ardal, gan weithio ar y cyd â chefnogaeth yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear a rhoi bywyd newydd i arbenigedd a threftadaeth niwclear Ynys Môn. O ganlyniad, rydyn ni’n canolbwyntio ar sefydlu’r amodau i ganiatáu i’r prosiect ailgychwyn yn y dyfodol.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice