Ffordd osgoi newydd: gwaith yn dechrau

Llywodraeth Cymru

Mae gwaith wedi dechrau ar ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd.

Mae Gweinidog yr Economi Trafnidiaeth, Ken Skates, wedi nodi’n swyddogol bod y cyfnod adeiladu wedi cychwyn ar yr ffordd newydd gwerth £135 miliwn.

Bydd y ffordd osgoi newydd 9.8 cilometr o hyd yn cael ei hadeiladu o gylchfan y Goat ar gyffordd yr A499/A487 hyd at gylchfan Plas Menai, o amgylch Llanwnda, Dinas, Bontnewydd a Chaernarfon.

Gallai’r gwaith i adeiladu’r ffordd osgoi, sy’n cael ei wneud ar y cyd gan Balfour Beatty a Jones Bros o Ruthun, gael ei gwblhau erbyn Hydref 2021.

Bydd gwaith i ffensio’r safle adeiladu ar ei hyd ac i glirio’r safle yn cael ei wneud cyn bo hir gan ganiatáu i’r prif waith cloddio ddechrau.

Bydd cyfleoedd gwaith i bobl leol, a lleoliadau gwaith ar gyfer hyfforddeion, prentisiaid a graddedigion yn ystod y cyfnod adeiladu a bydd pwyslais yn cael ei roi hefyd ar wario’n lleol ar ddeunyddiau ar ac is-gontractau pryd bynnag y bo modd. Bydd digwyddiadau cwrdd â’r prynwr yn cael eu cynnal maes o law i annog pobl a chwmnïau lleol i wneud cais am waith dan y prosiect.

Llywodraeth Cymru

Dywedodd Ken Skates, hefyd y Gweinidog dros y Gogledd: ”Mae’n golygu y bydd siwrneiau mewn ceir yn gynt ac yn fwy dibynadwy ac y bydd llai o dagfeydd traffig ar ffyrdd lleol. Bydd hynny yn ei dro yn arwain at gyfleoedd gwell i deithio mewn ffyrdd llesol ac rydyn ni’n cydweithio â Sustrans a Chyngor Gwynedd yn hynny o beth.”

”Gall y cynllun hwn gael effaith wirioneddol gadarnhaol ar yr ardal, yn ystod y cyfnod adeiladu ei hun drwy gynnig gwaith yn lleol a chyfleoedd hyfforddiant, a hefyd ar ôl iddo gael ei gwblhau drwy ddarparu gwell cysylltiadau ar gyfer cymunedau ac aer o ansawdd gwell. Bydd yn hollbwysig hefyd o ran darparu cysylltiadau gwell i gyrchfannau twristiaeth.”

”Ochr yn ochr â’n cynlluniau ar gyfer trydedd bont dros Afon Menai, y Cynllun Gwella o Abergwyngregyn i Dai’r Meibion, a chynigion i gael gwared ar y cylchfannau yn Llanfairfechan ac ym Mhenmaen-mawr ar yr A55, mae adeiladu ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd yn enghraifft wych arall o sut rydyn ni, fel llywodraeth, yn buddsoddi’n sylweddol yn y rhanbarth.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice