Cyngor Môn yn cysylltu gyda drigolion bregus

Mae staff Cyngor Ynys Môn wrthi’n cysylltu ag oedolion bregus a theuluoedd plant bregus, sydd â chyflyrau iechyd penodol sy’n eu gwneud yn hynod o agored i niwed o ganlyniad i’r Coronafeirws, er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn iawn.

Mae oddeutu 1,200 o drigolion yr ynys – sydd wedi eu cynnwys yn y ‘grŵp pobl sy’n cael eu gwarchod’ gan eu bod fwyaf agored i niwed o ddioddef salwch difrifol – lythyr gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar yn eu cynghori i hunanynysu am o leiaf 12 wythnos.

Caiff eraill eu hychwanegu at y rhestr wrth i ragor o lythyrau gael eu danfon.

Mewn y llythyr, mae Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton, yn annog y grŵp o bobl sy’n cael eu gwarchod i aros adref drwy’r amser ac i osgoi pob cyswllt wyneb yn wyneb – heblaw am gyda gofalwyr a gweithwyr iechyd hanfodol.

Mae’r cyfarwyddiadau gwarchod hyn wedi eu cynllunio er mwyn eu hamddiffyn rhag salwch difrifol ac er mwyn tynnu’r pwysau oddi ar y Gwasanaethau Iechyd sy’n darparu’r gofal mwyaf dwys.

Mae rhestr benodol o gyflyrau meddygol, a gafodd ei dewis gan arbenigwyr mewn cytundeb ar draws gwledydd y DU, yn cynnwys ffibrosis cystig, anhwylderau anadlu difrifol, canserau’r ysgyfaint a rhai sydd wedi derbyn trawsblaniad organ. Nid yw’n cynnwys cyflyrau iechyd eraill megis clefyd siwgr neu asthma llai difrifol.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Llinos Medi: ”Trigolion sy’n cael eu gwarchod yw’r rhai sydd fwyaf agored i niwed ac mae’n rhaid iddynt gymryd gofal ychwanegol er mwyn ceisio peidio dal y Coronafeirws.”

”Mae’r cyngor sir yn cydweithio â Llywodraeth Cymru er mwyn ceisio eu cadw yn iach ac yn ddiogel. Mae ein staff yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer rhai unigolion ac maent eisoes wedi siarad efo 900 o bobl sy’n cael eu gwarchod er mwyn sicrhau bod eu gwahanol anghenion – sy’n cynnwys meddyginiaeth a bwyd – yn gallu cael eu bodloni.”

”Rydym hefyd yn cydweithio mewn partneriaeth â rhwydwaith gwirfoddolwyr rhagorol yr ynys er mwyn sicrhau bod gwirfoddolwyr wrth law os na fydd pobl yn gallu galw ar eu teuluoedd eu hunain, ffrindiau neu rwydwaith cefnogi lleol am gymorth.”

Mae staff y cyngor hefyd yn gallu cynghori am faterion cadw pellter cymdeithasol ynghyd â darpariaeth bwyd a chyflenwadau hanfodol.

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol y cyngor, Alwyn Rhys Jones: ”Mae’r rôl y mae staff y cyngor sir yn ei chwarae yn hanfodol o ran cefnogi pobl fregus yn ein cymunedau yn ystod y cyfnod heriol hwn.”

”Rydym yn cydnabod fod y bobl hynny yn y grŵp sydd angen eu gwarchod yn debygol o deimlo’n hynod bryderus am eu sefyllfa. Bydd ein staff felly yn sicrhau bod yr holl gyswllt yn sensitif ac yn ystyriol a byddant yn ceisio bodloni anghenion pobl yn y ffordd orau bosibl.”

Cyngor Sir Ynys Môn yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pobl sydd angen eu gwarchod os nad oes ganddynt unrhyw rwydwaith cefnogi arall. Am ragor o fanylion, ffoniwch 01248 750057 a dewiswch opsiwn 9.

Mae’r canllawiau llawn – canllawiau ar warchod ac amddiffyn pobl – ar gael drwy’r wefan Llywodraeth Cymru.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice