Cyngor Môn yn penodi dirprwy brif weithredwr

Cyngor Ynys Môn

Mae Cyngor Ynys Môn wedi penodi Dylan Williams yn dirpwy brif weithredwr.

Ef fydd yn olynu Annwen Morgan, sydd wedi cychwyn fel prif weithredwr newydd y cyngor sir y mis hwn.

Bydd Mr Williams, sydd ar hyn o bryd yn Gyfarwyddwr Lle a Llesiant Cymunedol yr awdurdod, yn dechrau ar ei swydd newydd yn ystod yr wythnosau nesaf.

Dwyeddod Mr Williams: ”Dwi’n edrych ymlaen at weithio gyda staff ac aelodau etholedig er mwyn parhau i ddarparu’r gwasanaethau gorau posib ar ran trigolion a chymunedau lleol, er yr heriau ariannol sylweddol a wynebir.”

”Bydd y rôl newydd yn cynnig heriau sylweddol wrth i mi ganolbwyntio ar raglenni trawsnewid allweddol, megis siapio lle a moderneiddio ysgolion yn ogystal â mentrau partneriaeth ehangach, ar lefel rhanbarthol a chenedlaethol.”

Rydw i’n sicr yn awyddus i gychwyn ar y gwaith ac i wneud fy ngorau ar gyfer pobl Ynys Môn.”

Yn wreiddiol o Niwbwrch, dechreuodd ei yrfa gyda’r cyngor ym 1996, gan ddechrau fel hyfforddai yn y gwasanaeth Cynllunio a Datblygu Economaidd.

Bu iddo ennill sawl dyrchafiad o fewn y gwasanaeth Datblygu Economaidd cyn dod yn bennaeth y adran yn 2010. Yn dilyn ailstrwythuro uwch reolwyr yn 2016, fe’i penodwyd yn bennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd.

Yn ystod ei amser yn y swydd, mae Mr Williams wedi sefydlu, arwain a chyflawni nifer o raglenni strategol y cyngor fel y cynllun Rheoli Cyrchfan, y rhaglen ‘Ynys Ynni’ a’r cynlluniau gwella gwasanaethau Hamdden a Morwrol.

Chwaraeodd ran sylweddol hefyd ym mhrosiect Wylfa Newydd cyn iddo gael ei atal gan y cwmni Hitachi ym mis Ionawr. Ond ar hyn o bryd ef yw’r uwch berchennog cyfrifol ar gyfer prosiectau ynni’r Fargen Twf Gogledd Cymru.

Dwyeddod arweinydd y cyngor, Llinos Medi: ”Bydd yn dod â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad o lywodraeth leol i’r rôl ac edrychaf ymlaen at gydweithio.”

”Mae cynllun y cyngor ar gyfer 2017-2022 yn cynnwys nifer o dargedau uchelgeisiol a phwysig wrth i ni edrych i gefnogi unigolion, teuluoedd a chymunedau lleol. Yn sylfaen i’r cynllun mae ein dymuniad i greu’r amodau cywir er mwyn i bawb allu cyflawni eu potensial tymor hir; i gefnogi pobl fregus a’u cadw yn ddiogel ac yn iach; a chydweithio mewn partneriaeth â chymunedau er mwyn sicrhau eu bod yn gallu bodloni heriau’r dyfodol.”

”Mae’r cyngor ar daith gwelliant pwysig, ac fel ein Dirprwy Brif Weithredwr newydd, bydd gan Dylan rôl allweddol wrth yrru’r newidiadau positif fydd yn helpu ni greu Ynys Môn iach a llewyrchus sy’n ffynnu.”

Cafodd Mr Williams ei addysg yn Ysgol Gyfun Llangefni. Enillodd ei BA mewn Gweinyddiaeth Busnes a Chymdeithasol yn Y Coleg Normal, Bangor, ac wedi hynny mae wedi cyflawni MSc mewn Cynllunio Amgylcheddol ac MA mewn Rheoli Newid, y ddau gymhwyster gyda Phrifysgol John Moores yn Lerpwl.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice