Cyngor Môn yn argymell codi’r dreth gyngor 5%

Mae Cyngor Ynys Môn wedi argymell codi treth cyngor o rhwng 4.5% a 5% ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae setliad cychwynnol gwell na’r disgwyl gan Lywodraeth Cymru wedi lleihau’r angen i chwilio am arbedion effeithiolrwydd.

Ond yn ôl y cyngor sir, nid yw’r cynnydd yn ddigon i gwrdd â chostau cynyddol a’r angen am fuddsoddiad mewn gwasanaethau sydd yn dal i wynebu ”pwysau ariannol sylweddol”.

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi cychwyn ar gynigion cychwynnol ar gyllideb 2020/21, yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor Gwaith ddydd Llun (13 Ionawr).

Dwyeddod arweinydd y cyngor, Llinos Medi: ”Rydym yn parhau i wynebu pwysau cyllidol dwys yng ngwasanaethau oedolion ac ysgolion, yn ogystal â chostau cynyddol.”

”Yn anffodus, dyw un flwyddyn well o safbwynt cyllido llywodraeth leol ddim yn gwneud digon i unioni’r diffyg buddsoddiad sydd wedi bod dros yr holl flynyddoedd diwethaf.”

”Bydd cynigion cyllideb y Pwyllgor Gwaith, yn fy marn i, yn galluogi ein bod yn gwneud y gorau o’r arian prin sydd gennym i amddiffyn gwasanaethau hanfodol a chwrdd â’n hamcanion hir dymor ar gyfer yr ynys a’i thrigolion.”

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynnydd dros dro o 3.8% ar gyfer Cyngor Ynys Môn. Bydd yr awdurdod lleol yn derbyn £101 miliwn mewn cyllid gan y Llywodraeth yn 2020-21.

Dwyeddod y deilydd portffolio cyllid, y Cynghorydd Robin Williams: ”Mae’r tebygolrwydd o setliad gwell gan Lywodraeth Cymru yn cynnig rhywfaint o obaith ar gyfer y flwyddyn o’n blaenau.”

”Ond dyw’r setliad arfaethedig yma ond yn ein rhoi’r cyngor yn ôl ar yr un lefel â’r grant yr oeddem yn ei dderbyn yn 2012/13. Mewn gwirionedd, mae hyn gyfystyr â gostyngiad o £19m o’n grant gan Lywodraeth Cymru.”

”Rydym mewn sefyllfa lle allwn gyd-bwyso’r Gyllideb heb wneud unrhyw doriadau sylweddol i wasanaethau, ond bydd dal angen i ni godi treth cyngor yn uwch na chwyddiant oherwydd nad yw setliad Llywodraeth Cymru ddim yn ddigonol.”

Bydd y gyllideb derfynol yn cael ei fabwysiadu gan y cyngor yn ystod cyfarfod ym mis Mawrth.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice