COVID-19: Ysgolion Môn i ailagor

Bydd ysgolion yn Ynys Môn yn ail agor fis nesaf yn dilyn achosion o’r Coronafeirws mewn ffatri prosesu iâr yn Llangefni.

Daw’r penderfyniad ar ôl i Iechyd Cyhoeddus Cymru gadarnhau nad oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod yr achosion o COVID-19 ymysg staff ffatri 2 Sisters wedi arwain at unrhyw drosglwyddiad sylweddol o’r feirws o fewn y gymuned. Mae dros 217 o weithwyr wedi profi’n bositif.

Yn ôl Cyngor Môn, bydd ysgolion rŵan yn cysylltu â rhieni er mwyn amlinellu’r cynnig a fydd ar gael i’r holl blant o oedran dosbarth derbyn i fyny wrth iddynt ddychwelyd i’r ystafell ddosbarth ar gyfer wythnos olaf tymor yr haf.

Ond nid yw hyn yn golygu y bydd ysgolion “yn ôl i’r arfer” a bydd ‘Ailgydio, Dal i Fyny, Paratoi’ yn amrywio o ysgol i ysgol. Ailagorodd ysgolion yng Ngwynedd ddydd Llun diwethaf (29 Mehefin) am y tro cyntaf ers mis Mawrth.

Dwyeddod Rhys Hughes Hughes, cyfarwyddwr addysg y cyngor: ”Mae ein penaethiaid, athrawon a staff ategol wedi gweithio’n ofnadwy o galed yn y cefndir er mwyn sicrhau bod modd i blant a staff ddychwelyd i amgylchedd dysgu diogel.”

”Credwn mai’r penderfyniad cywir erbyn hyn yw agor yr ystafelloedd dosbarth ar 13 Gorffennaf a’i bod yn bwysig bod modd i blant, os ydynt yn dewis gwneud hynny, ddychwelyd ar gyfer wythnos olaf tymor yr haf.”

”Yn y pen draw, bydd yn rhaid i rieni wneud y penderfyniad i anfon eu plant yn ôl i’r ysgol ai peidio – ond, hoffwn dawelu eu meddyliau ein bod yn cydweithio â phartneriaid er mwyn gwneud ysgolion mor ddiogel â phosibl.”

Bydd holl ysgolion Ynys Môn ar agor am wythnos rhwng 13 ac 17 Gorffennaf. Mae meysydd allweddol sydd wedi eu hystyried gan ysgolion wedi cynnwys mesurau cadw pellter cymdeithasol, glanhau ychwanegol, cyflenwadau PPE a chludiant ysgol.

Ni fydd yr holl ddisgyblion yn mynychu unrhyw un ysgol ar unwaith. Ni fydd cyfanswm y disgyblion mewn unrhyw un ysgol yn fwy na thraean cyfanswm y disgyblion a fyddai’n mynychu’r ysgol honno fel arfer.

Mae Gwyn Pleming, Cadeirydd Fforwm Strategol Ysgolion Cynradd ac Aaron Bayley, Cadeirydd Fforwm Strategol Ysgolion Uwchradd yn cefnogi’r penderfyniad.

Dywedodd Gwyn Pleming, cadeirydd fforwm strategol ysgolion cynradd ym Môn: ”Iechyd a diogelwch ein plant a’n staff sydd wedi dod gyntaf bob amser wrth i ni gynllunio i groesawu’r disgyblion yn ôl.”

”Rydym yn deall y bydd rhieni a phlant yn bryderus ac y bydd ganddynt nifer o gwestiynau – mae hynny’n naturiol. Bydd yr ysgolion bellach mewn cysylltiad er mwyn egluro mwy am yr hyn fydd ar gael i blant pan fyddant yn dychwelyd i’r ysgol ac er mwyn darparu rhieni â’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt.”

Ychwanegodd Aaron Bayley, cadeirydd fforwm strategol ysgolion uwchradd: ”Rydym yn edrych ymlaen at weld y disgyblion yn dychwelyd i’w hystafelloedd dosbarth ac i gael ychydig o normalrwydd yn ôl yn ein hysgolion cyn diwedd tymor yr haf.”

”Byddwn yn canolbwyntio yn ystod yr wythnos ar ymatebion i anghenion iechyd a llesiant ein disgyblion mewn amgylchedd diogel yn ogystal â sicrhau parhad rhwng cefnogaeth yn yr ysgol a dysgu yn y cartref.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice