COVID-19: cyfyngiadau lleol newydd ym Mangor

Mae cyfyngiadau newydd wedi dod i rym ym Mangor yn dilyn cynnydd mawr mewn achosion COVID-19 yn y ddinas.

Dechreuodd yr mesurau am 1800 ar nos Sadwrn (10 Hydref) i ddiogelu iechyd pobl a rheoli lledaeniad y feirws yn yr ardal.

Mae’r cyfyngiadau yn effeithio ar wardiau Garth, Hirael, Menai, Deiniol, Marchog, Glyder, Hendre a Dewi:

  • Ni fydd pobl yn cael mynd i mewn i’r ardal na’i gadael heb esgus rhesymol, fel teithio i’r gwaith neu i gael addysg
  • Dim ond yn yr awyr agored y bydd pobl yn cael cwrdd â phobl nad ydynt yn byw gyda nhw, am y tro. Ni fyddant yn cael ffurfio aelwyd estynedig na bod yn rhan o un, ac eithrio swigod dros dro ar gyfer pobl sengl a rhieni sengl.

Mae’r cyfyngiadau yn ychwanegol at y rheolau sy’n berthnasol ym mhob rhan o Gymru, gan gynnwys:

  • Rhaid i bob safle trwyddedig roi’r gorau i werthu alcohol am 10yh
  • Rhaid i bawb dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus o dan do.

Cyngor Gwynedd

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae’r ardal amddiffyn iechyd leol wedi’i thargedu ym Mangor yn cael ei chreu fel ymateb i glwstwr sylweddol o achosion sydd wedi datblygu yn y ddinas – mae’r gyfradd achosion tua 400 achos am bob 100,000 o bobl.

Mae’n ymddangos bod cysylltiad agos rhwng yr achosion â phobl ifanc a’r boblogaeth o fyfyrwyr.

Yn ardal awdurdod lleol ehangach Gwynedd, mae tystiolaeth o drosglwyddo’r coronafeirws ledled y sir ond mae’r gyfradd achosion yn amrywio o 152 o achosion am bob 100,000 o bobl yn Arfon, sy’n cynnwys Bangor, i 55 o achosion am bob 100,000 o bobl yn Nwyfor a 19 o achosion am bob 100,000 o bobl ym Meirionnydd.

Nid oes unrhyw fesurau newydd yng ngweddill y sir am y tro – ond mae’r Llywodraeth Cymru yn cadw llygad barcud ar y sefyllfa, yn enwedig yn ardaloedd Arfon a Dwyfor.

Dydy cyfyngiadau ddim yn effeithio ar ward, Pentir, sy’n cynnwys Ysbyty Gwynedd.

Yn ôl bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr, mae nifer yr achosion yn Ysbyty Gwynedd ac mewn ysbytai cymunedol yn y Gogledd Orllewin yn parhau i fod yn isel.

Dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford: ”Yn anffodus, rydym wedi gweld cynnydd mawr mewn achosion ym Mangor, sy’n gysylltiedig i raddau helaeth â phobl sy’n cymdeithasu.”

”Rydym wedi gweithio’n agos gyda’r awdurdod lleol, yr heddlu yng Ngogledd Cymru ac arbenigwyr iechyd cyhoeddus i asesu’r angen am gyfyngiadau lleol. Rydym i gyd yn cytuno bod angen cymryd camau wedi’u targedu ym Mangor.”

”Rydym eisiau trafod y sefyllfa ehangach yng Ngwynedd yn fanylach…i benderfynu a fydd angen ymestyn y cyfyngiadau lleol yn ehangach ar draws y sir.”

”Mae rhannau helaeth o Gymru bellach yn destun cyfyngiadau lleol, ond rwyf am fod yn glir – nid cyfyngiadau symud cenedlaethol yw’r rhain. Cyfres o gyfyngiadau lleol yw’r rhain sy’n ymateb i gynnydd mewn achosion mewn ardaloedd unigol.”

”Mae bob amser yn anodd gwneud y penderfyniad i osod cyfyngiadau, ond rydym yn gobeithio y bydd y mesurau hyn yn helpu i reoli lledaeniad y feirws. Mae’n bwysig ein bod ni i gyd yn cydweithio ac yn cefnogi ein gilydd. Nid mater o ddiogelu ein hunain yn unig yw hwn, ond diogelu ein gilydd.”

Bydd y cyfyngiadau lleol newydd yn cael eu hadolygu’n rheolaidd. Byddant yn cael eu gorfodi gan yr awdurdodau lleol a’r heddlu.


Dywedodd Dyfrig Siencyn, arweinydd Cyngor Gwynedd: ”Mae Cyngor Gwynedd a’n partneriaid yn gyfan gwbl gefnogi penderfyniad Llywodraeth Cymru i gyflwyno cyfyngiadau dros dro ym Mangor.”

”Bydd gweithredu rŵan yn helpu i arafu’r cynnydd sydyn mewn achosion positif yn y ddinas, yn torri’r gadwyn drosglwyddo ac yn diogelu trigolion Bangor yn ogystal â’r gymuned ehangach yma yng Ngwynedd.”

”Rydym yn llwyr werthfawrogi y bydd y cyhoeddiad yma yn cael effaith ar bobl ac ar fusnesau’r ddinas. Ond trwy gymryd y camau hyn rŵan, y gobaith yw y byddwn yn gallu osgoi mesurau llymach fyddai’n aflonyddu mwy ar fywydau pobl yn hwyrach ymlaen. Ein gobaith yw i ddod a normalrwydd yn ôl i Fangor cyn gynted â phosib.”

”Er bod y mesurau hyn yn gyfyngedig i Fangor ar hyn o bryd oherwydd y cynnydd cyflym mewn achosion yn y ddinas, nid oes lle i drigolion mewn ardaloedd eraill o Wynedd laesu dwylo.”

”Rhaid i ni i gyd chwarae ein rhan wrth ddilyn canllawiau cenedlaethol Covid-19 i amddiffyn ein hunain, ein hanwyliaid a’r gymuned ehangach. Trwy wneud hynny, gobeithiwn allu osgoi’r angen am fesurau tebyg i weddill y sir.”

Yn ôl y cyngor, dros y wythnos diwethaf, gwelwyd cynnydd yn y nifer o achosion Covid-19 positif yn y sir.

Mae oddeutu dau o bob tri o rhain yn ardal dinas Bangor ac mae swyddogion iechyd cyhoeddus lleol yn rhagweld y bydd y niferoedd yn parhau i godi dros yr wythnos nesaf.

Ni fydd preswylwyr sy’n byw yng ngweddill Gwynedd neu mewn ardaloedd eraill o’r wlad yn cael teithio i fewn i Fangor heb reswm dilys, megis teithio ar gyfer gwaith os na ellir gweithio o gartref, neu i fynd i apwyntiad meddygol. Bydd disgyblion a myfyrwyr yn cael teithio i mewn ac allan o Barth Diogelu Iechyd Bangor i fynd i’w hysgol, coleg neu brifysgol.

Bydd siopau Bangor ar agor ar gyfer trigolion y ddinas, gan gynnwys y parc man-werthu ac archfarchnad Tesco ar Ffordd Caernarfon.

Dylai pobl sy’n byw y tu allan i’r ddinas wneud pob ymdrech i osgoi ymweld â siopau Bangor yn cynnwys yr ardaloedd man-werthu ar gyrion y ddinas, am y tro, a dim ond ymweld os ydynt yn prynu eitemau hanfodol ac nad oes dewis rhesymol arall heblaw am ddefnyddio siopau ym Mharth Iechyd Bangor.

Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion byddem yn disgwyl bod dewisiadau eraill ar gael, hyd yn oed os yw’n golygu teithio ychydig ymhellach nag arfer. Bydd arwyddion i atgoffa’r cyhoedd o’r cyfyngiadau yn cael eu gosod ar yr holl brif ffyrdd i fewn i’r ddinas.

Ychwanegodd Dr Robin Howe, cyfarwyddwr digwyddiad ar gyfer ymateb i’r COVID-19 ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru: ”Fu hi erioed cyn bwysiced i bawb sy’n byw ym Mangor i ddilyn cyngor ac arweiniad yr holl asiantaethau sy’n gyfrifol am reoli’r sefyllfa hon, sy’n datblygu drwy’r adeg.”

”Rwy’n erfyn arnoch i ymddiried ynom, i ymddiried yn ein negeseuon a phan rydym yn cyfathrebu â chi. Gall arbed bywydau.”

”Rydym yn ymwybodol fod cam-wybodaeth yn cylchredeg yn gyhoeddus. Felly os gwelwch yn dda defnyddiwch ffynonellau gwybodaeth y gellir ymddiried ynddyn nhw yn unig, sef yr awdurdod lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru, y bwrdd iechyd lleol a Llywodraeth Cymru.”

Dywedodd Debra Hickman, cyfarwyddwr gweithredol dros dro nyrsio ym mwrdd iechyd Betsi Cadwaladr: ”Mae nifer yr achosion yn Ysbyty Gwynedd…a’n hysbytai cymuned yn y Gorllewin yn parhau yn isel ar hyn o bryd.”

”Fodd bynnag, ni ddylem adael i hynny ein twyllo. Gwyddom fod oedi o bythefnos rhwng cynnydd mewn achosion yn y gymuned a derbyniadau ysbyty.”

”Rydym yn parhau i ofyn i bobl feddwl yn galed iawn a yw taith i un o’n hysbytai yn wirioneddol angenrheidiol. Mae ymweld â’n wardiau yn dal wedi ei wahardd heblaw am rai amgylchiadau cyfyngedig.”

”Mae’n bwysig bod pobl yn dal i fynychu unrhyw apwyntiadau a gynlluniwyd oni ddywedir yn wahanol wrthynt, hyd yn oed gyda’r cyfyngiadau teithio sydd ar waith.”

”I gefnogi perthnasau neu ffrindiau bregus, neu i ddefnyddio gwasanaethau gofal iechyd, yw’r unig resymau y dylai unrhyw un heblaw staff fynd ar y safle.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice