Canolfannau gofal yn parhau ar agor

Bydd nifer o ganolfannau gofal yn parhau i fod ar agor mewn ysgolion ar draws Ynys Môn wedi gwyliau’r Pasg.

Bydd staff mewn 24 o ysgolion yn cynnig gofal i blant bregus a phlant y mae eu rhieni yn hanfodol i’r ymateb i Covid-19 yn unig – a dim ond os nad oes modd gofalu amdanynt yn ddiogel gartref.

Dywedodd Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc Môn, Rhys Hughes: ”Rydym yn hynod o ddiolchgar am y gefnogaeth a’r cyd-weithio sydd i’w weld ar draws yr ynys gan ein gweithlu ysgolion.”

”Mae’r ymdeimlad o ‘Tîm Môn’ yn gryf iawn gyda chydweithio a chefnogaeth wych rhwng y cyngor sir, penaethiaid, athrawon a’r cymorthyddion.”

”Mae ysgolion a staff ysgol yn rhan annatod o waith i gynnal y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn ogystal â gwasanaethau eraill sy’n hanfodol i’n ffordd o fyw.”

Cysylltwch gyda’ch ysgol leol os ydych angen mynediad i’r gofal ar fyr-rybudd o Dydd Llun i Ddydd Gwener rhwng 8yb a 5yh.

Ceir rhestr lawn o’r canolfannau gofal sydd ar agor rhwng Ebrill 20-24 ar gwefan y Cyngor Sir.


Mae’r Cyngor Môn hefyd eisiau sicrhau bod rhieni neu ofalwyr sydd â phlant yn gymwys am brydau ysgol am ddim yn gallu hawlio’r taliadau priodol o Ebrill 27ain ymlaen.

Mae’n ofynnol iddynt gwblhau ffurflen arlein cyn dydd Llun (Ebrill 20fed) er mwyn gallu hawlio £19.50 ar gyfer pob plentyn cymwys.

Bydd y taliadau yma yn mynd yn syth i’r cyfrif banc yn wythnosol ac yn disodli’r system pecynnau cinio dyddiol.

Ychwanegodd y deilydd portffolio dros Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc, y Cynghorydd Meirion Jones: ”Mae gwaith caled ac ymroddiad staff ein hysgolion yn parhau. Mae wedi bod yn anhygoel gweld lefel y gefnogaeth a chydweithio rhwng ysgolion a byddwn yn sicrhau bod ein canolfannau gofal dal ar agor ac ar gael i’r rhai hynny sydd mewn angen, yn enwedig y rhai hynny sy’n arwain y frwydr yn erbyn Covid-19.”

”Mae staff y cyngor sir hefyd wedi bod yn gweithio’n ddygn er mwyn sicrhau bod trefn addas yn ei le fydd yn galluogi i rieni hawlio taliadau ar gyfer y plant hynny sydd yn deilwng i ginio am ddim.”

”Byddwn hefyd, wrth gwrs, yn parhau gyda’r drefn pecynnau bwyd i’r teuluoedd nad ydynt yn gallu derbyn taliadau uniongyrchol.”

Er mwyn hawlio, mae i angen i rieni sydd yn gymwys cwblhau’r ffurflen ar-lein neu ffonio’r llinell gymorth ar 01248 752 392 sy’n agored rhwng 9yb a 5yh bob dydd.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice