Canolfannau ailgylchu Gwynedd yn ailagor

Bydd pum canolfan ailgylchu yn ailagor yng Ngwynedd yr wythnos nesaf.

O dydd Mawrth (26 Mai), bydd canolfannau ailgylchu ym Mangor, Caernarfon, Dolgellau, Ffridd Rasus yn Harlech a Phwllheli yn agored rhwng 9am a 4pm o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn i drigolion Gwynedd fydd wedi trefnu amser penodol o flaen llaw yn unig.

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth, bydd rhaid i drigolion drefnu amser penodol ar-lein o flaen llaw drwy wefan Cyngor Gwynedd, “ApGwynedd” neu ar y ffon.

Ar y cychwyn, bydd y gwasanaeth yn y pum canolfan ailgylchu fydd ar agor wedi ei gyfyngu i geir yn unig, ond bydd yn cael ei ymestyn i gynnwys faniau a threlars cyn gynted â phosib.

Oherwydd y rheolau ymbellhau cymdeithasol, nifer cyfyngedig yn unig o amserau fydd ar gael er mwyn sicrhau diogelwch trigolion a staff y cyngor, ac ni fydd y rheini sydd heb apwyntiad yn gallu ymweld â’r canolfannau.

Bydd canolfannau ailgylchu yng Ngarndolbenmaen, Blaenau Ffestiniog a’r Bala yn dal ar gau wrth i’r cyngor asesu sut mae’r trefniadau newydd yn gweithio yn y safleoedd eraill.

Meddai’r Cynghorydd Catrin Wager, aelod cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol: ”Yn dilyn y newid diweddar mewn rheoliadau cenedlaethol sy’n caniatáu i gynghorau gynllunio ar gyfer ailagor canolfannau ailgylchu, rydan ni’n falch ein bod ni wedi gallu datblygu system newydd a fydd yn ein galluogi ni i ailagor pump o’n canolfannau ailgylchu yn ddiogel yr wythnos nesaf.”

”Er hyn, mae’n bwysig iawn fod trigolion yn deall mai gwasanaeth cyfyngedig i geir yn unig fydd hyn ar y cychwyn a bod yn rhaid trefnu pob ymweliad o flaen llaw.”

”Rydan ni’n pwyso ar drigolion i helpu sicrhau bod y trefniadau newydd yn gweithio mor rhwydd â phosib trwy ddidoli cymaint ag y gallan nhw o’u heitemau cyn dod i’r ganolfan, a sicrhau eu bod nhw’n cadw’n drylwyr at y rheolau ymbellhau cymdeithasol yn y canolfannau er mwyn diogelu eu hiechyd eu hunain ac iechyd ein staff.”

”Er mwyn i’r trefniant newydd hwn weithio, rydan ni’n apelio ar drigolion Gwynedd i fod yr un mor ystyriol ag maen nhw wedi bod ers cychwyn y cyfyngiadau.”

”Mae’r neges aros adref yn dal mewn grym yng Nghymru – a dim ond os nad ydyn nhw’n gallu storio eitemau’n ddiogel adref, neu os nad oes modd casglu’r eitemau fel rhan o gasgliadau ailgylchu wythnosol y cyngor, y dylai trigolion ystyried teithio i’n canolfannau ailgylchu.”

”Mae’n bosib y bydd ciwiau ar adegau wrth i’r trefniadau newydd gael eu rhoi ar waith – gofynnwn ichi fod yn amyneddgar a pharchu’r staff a fydd yn gwneud eu gorau i gael pawb trwy’r ganolfan mor ddiogel ac mor gyflym â phosib.”

”I’r trigolion hynny sydd angen cael gwared ar eitemau mawr, rydan ni’n falch o gadarnhau y bydd ein gwasanaeth casglu gwastraff swmpus hefyd ar gael yn fuan. Bydd manylion am sut i archebu ar gael ar wefan y Cyngor yn yr wythnosau nesaf, gyda disgwyl i gasgliadau ailgychwyn o ganol Mehefin.”

Mae’r canolfannau ar gyfer eu defnyddio gan drigolion Gwynedd yn unig, ac fel rhan o’r trefniadau ailagor, bydd angen i drigolion sy’n dymuno defnyddio’r canolfannau ailgylchu ddilyn y camau canlynol:

  • archebu amser ymlaen llaw ar wefan y Cyngor neu trwy ffonio canolfan gyswllt y Cyngor, Galw Gwynedd (01766 771000) – gwrthodir mynediad i unrhyw un a fydd yn ceisio ymweld heb apwyntiad;
  • rhoi rhif cofrestru eu cerbyd wrth archebu apwyntiad – bydd y gwasanaeth wedi’i gyfyngu i geir yn unig ar y cychwyn;
  • sicrhau eu bod yn ymweld â’r ganolfan ailgylchu yn ystod yr amser a drefnwyd iddynt (dim mwy na 10 munud cyn cychwyn yr amser a dim hwyrach na 10 munud cyn diwedd eu hamser);
  • sicrhau mai dim ond un person sy’n camu allan o’r cerbyd i ddadlwytho’r gwastraff
  • dilyn y mesurau ymbellhau cymdeithasol llym a fydd ar waith ym mhob canolfan ailgylchu a chael gwared ar eu heitemau mor gyflym â phosib;
  • sicrhau eu bod yn dod â gwastraff cartref yn unig – ni fydd gwastraff masnachol na gwastraff busnes yn cael ei ganiatáu;
  • peidio â dod ag unrhyw eitemau na allan nhw eu cario eu hunain. Oherwydd y rheolau ymbellhau cymdeithasol, ni fydd staff yn gallu helpu pobl i ddadlwytho eu car na chael gwared ar wastraff;
  • didoli cymaint â phosibl o’u gwastraff cyn mynd i’r ganolfan fel y gallan nhw gael gwared ar eitemau mor gyflym â phosibl;
  • rhaid i wastraff cartref (nad yw’n bosibl ei ailgylchu) gael ei roi mewn bag cyn ei roi mewn sgipiau;
  • rhaid i wastraff gardd gael ei wagio o fagiau wrth ei daflu i’r sgip.

Ni ddylai trigolion sy’n dangos symptomau COVID-19, na’r rheini sy’n byw yn yr un tŷ â rhywun sy’n dangos symptomau o’r feirws neu â rhywun sy’n cael eu gwarchod, ymweld â’r canolfannau ailgylchu.

Bydd y system newydd yn agor i gymryd archebion o 8:30am fore Gwener (22 Mai).

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice