Canolfan ailgylchu Penhesgyn i ailagor

Bydd Cyngor Ynys Môn yn ailagor ei ganolfan ailgylchu ym Mhenhesgyn yr wythnos nesaf.

Mae dwy ganolfan ailgylchu’r Ynys wedi bod ar gau ers mis Mawrth yn sgil y Coronafeirws, sy’n golygu na fu gan y cyhoedd unrhyw le i fynd â’u deunyddiau ailgylchadwy a’u gwastraff cartref ychwanegol.

Yn ôl y cyngor, efallai y bydd ”galw sylweddol” am y gwasanaeth wrth iddo ailddechrau yng nghanolfan Penhesgyn, ger Porthaethwy o Dydd Mawrth 2 Mehefin.

Dyweddod Annwen Morgan, prif weithredwr Cyngor Ynys Môn: ”Mae ein tîm rheoli gwastraff wedi bod yn gweithio’n galed yn ystod yr wythnosau diwethaf i sicrhau y gallwn ailagor ein canolfannau ailgylchu gwastraff cartref, gan ddechrau gyda safle Penhesgyn, a hynny mewn modd diogel.”

”Maent wedi datblygu dull gofalus a graddol o ddod â’r gwasanaeth pwysig hwn yn ôl i’r drefn arferol dros y misoedd nesaf.”

”Rhaid i iechyd a diogelwch trigolion a’n staff ddod yn gyntaf a gofynnir i’r rheini sy’n ymweld ddilyn y canllawiau a sefydlwyd a chadw at y rheolau pellter cymdeithasol pan fyddant ar y safle.”

Er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch y cyhoedd a staff bob amser yn ystod ymweliadau â Chanolfan Penhesgyn; mae’r cyngor wedi cyflwyno’r amodau llym canlynol:

 • Peidiwch ag ymweld os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn hunan-ynysu, gyda symptomau Covid-19 neu’n cysgodi ar hyn o bryd.
 • Ni ddylech ond ymweld os na allwch gadw eich gwastraff / deunydd ailgylchu’n  ddiogel gartref. Peidiwch â mynd oni bai ei fod yn hanfodol.
 • Dim ond o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10.00am-4.30pm y bydd Penhesgyn ar agor
 • Dim ond ceir a ganiateir ar y safle
 • Ni chaniateir trelars, faniau na thryciau (pick-ups) ar y safle (hyd yn oed gyda thrwydded ar eu cyfer).
 • Dim ond un person ym mhob car (dim ond y gyrrwr gaiff fynediad)
 • Dim ond ymweliadau a archebwyd ymlaen llaw trwy wefan Cyngor Ynys Môn
 • Cadwch at y system rheoli traffig a’r arwyddion cyfarwyddiadau ar y safle os gwelwch yn dda
 • Mae’n hanfodol eich bod chi’n cofio rheolau cadw pellter cymdeithasol ac yn dilyn unrhyw negeseuon diogelwch eraill sydd mewn grym
 • Ni fydd ein staff yn gallu eich helpu i godi a chario eich gwastraff (dewch ag eitemau y gallwch godi a’u symud ar ben eich hun yn unig).
 • Byddwch yn amyneddgar a pharchwch y staff sy’n gweithio yn y ganolfan bob amser.
 • Ni chaniateir i ddeiliaid cartrefi ddod ar y safle i gael gwared ar eu gwastraff os nad ydynt yn cadw at y canllawiau defnydd sydd mewn lle.

Ychwanegodd y deilydd portffolio ar gyfer Gwastraff, y Cynghorydd Bob Parry: ”Mae’n debygol y bydd galw sylweddol am y gwasanaeth yn ystod yr wythnos gyntaf, felly rydym yn gofyn i drigolion ymweld â Chanolfan Penhesgyn dim ond os na allant gadw eu gwastraff neu eu deunydd ailgylchu ychwanegol gartref am y tro.”

”Peidiwch â mynd yno oni bai bod eich ymweliad yn hanfodol ac eich bod yn cwrdd â’r gofynion mynediad i gyd os gwelwch yn dda. Mae diogelwch y cyhoedd a’n staff yn hollbwysig, a dylid dilyn y canllawiau sydd ar waith bob amser.”

Bydd Canolfan Penhesgyn yn ailagor yn gyntaf gan ei fod yn cynnig safle mawr ar lefelau gwahân gyda threfn rheoli traffig da eisoes ar waith.

Dyw ein safle yng Ngwalchmai ddim yn opsiwn oherwydd ei fod mor agos i ffordd yr A5 fyddai’n golgyu risgiau trafnidiaeth.

Bydd y cyngor yn ailgyflwyno ei wasanaeth casglu gwastraff swmpus yn raddol fel dewis arall yn hytrach nag ymweld â Chanolfan Penhesgyn.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice