Ansawdd dŵr Cemaes yn cael ei raddio’n ‘dda’

Cyngor Ynys Môn

Mae ansawdd dŵr ymdrochi ym Mae Cemaes wedi cael ei raddio’n ”dda” yn y canlyniadau blynyddol.

Yn y gorffennol, graddiwyd dŵr ymdrochi yn yr ardal Nghemaes yn ”wael” ac nid yn addas ar gyfer nofio. Ond eleni, mae wedi mynd o ”ddigonol” i ”dda” yn dilyn arolygiad gan Lywodraeth Cymru.

Yn ôl Cyngor Ynys Môn, mae’r uwchraddiad yn ganlyniad i bartneriaeth tasglu dros y blynyddoedd diwethaf.

Ers sefydlu Grŵp Tasg Dŵr Ymdrochi Bae Cemaes yn 2016, mae’r cyngor sir, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), y gymuned leol ac eraill wedi gweithio ar y cyd i wella a chynnal ansawdd dŵr.

Mae Derek Owen, cadeirydd Cyngor Cymuned Llanbadrig, wedi bod yn ymwneud yn agos â gwaith y grŵp:: ”Mae’r gwelliant hwn o ran ansawdd dŵr ymdrochi yn newyddion da i’r economi lleol yn ogystal â sicrhau budd o ran iechyd y cyhoedd.”

”Mae cymunedau arfordirol fel ein un ni yn dibynnu’n helaeth ar dwristiaeth, ac mae pobl yn dod yma i fwynhau traethau glân a dŵr ymdrochi da. Felly bydd busnesau lleol a thrigolion yr ardal yn falch iawn o glywed fod y safon wedi gwella yn 2020.”

”Yn amlwg, roedden ni’n bryderus iawn pan ostyngodd y safon i wael yn 2016. Ond rhaid i mi ddweud ein bod wedi gweld ymdrechion positif iawn gan yr holl bartneriaid ers i’r grŵp tasg gael ei sefydlu.”

”Mae wedi bod yn galonogol gweld y cyrff cyhoeddus yn gweithio mor agos gyda ni yn y gymuned, a dwi’n arbennig o falch fod y gwaith hwn yn dwyn ffrwyth.”

Yn 2018, mabwysiadodd y cyngor sir fodel dŵr ymdrochi arloesol a ddatblygwyd gan Brifysgol Aberystwyth yn benodol ar gyfer y bae tawel, caeëdig a chysgodol yng Nghemaes.

Meddai Annwen Morgan, prif weithredwr y cyngor a chaderidydd y grŵp tasg: ”Mae newidiadau i lefelau’r afon sy’n llifo i Fae Cemaes o ganlyniad i law wedi cael effaith ar ansawdd dŵr ymdrochi yn y gorffennol.”

”Mae model dŵr ymdrochi Cemaes yn werthfawr am ei fod yn ein galluogi i wella’r modd y rhoddir gwybod i ddefnyddwyr dŵr ymdrochi a’u diogelu ar ôl glaw.”

”Mae ein swyddogion yn rhedeg y model 3 gwaith y dydd, ddydd Llun-ddydd Gwener, a dwywaith y dydd ar benwythnosau a gwyliau banc. Mae cyngor am ansawdd y dŵr ymdrochi wedyn yn cael ei roi i’r cyhoedd trwy ein cyfrif Twitter – @traethcemaes – ac arwyddion yn cael eu rhoi ar y traeth.”

”Rydyn ni’n falch iawn o weld fod y gwaith modelu hwn, ynghyd ag ymdrechion y bartneriaeth, yn llwyddiannus ac yn dod â buddion i’r gymuned leol yn ogystal ag ymwelwyr.”

Mae nifer o brosiectau eraill wedi cael eu cynnal ar y cyd er mwyn ceisio adnabod a mynd i’r afael â ffynonellau llygredd byr dymor, sy’n cael effaith ar ansawdd dŵr yn yr ardal.

Mae’r rhain yn cynnwys prosiectau yn ymwneud ag afonydd ac amaethyddiaeth ar y cyd â’r Ymddiriedolaeth Afonydd i wella cynefinoedd ac ansawdd dŵr Afon Wygyr sy’n llifo i’r môr yng Nghemaes.

Meddai Sian Williams, pennaeth gweithrediadau CNC yn y Gogledd Orllewin: ”Er bod Cemaes wedi cael ei raddio’n ‘dda’ eleni, mae angen i ni ddal ati.”

”Trwy Grŵp Tasg Cemaes, byddwn ni’n parhau i gymryd camau fel cydweithio gyda ffermwyr i sicrhau bod slyri yn cael ei storio a’i ledaenu’n ddiogel ar dir fferm er mwyn atal dŵr ffo. Mae rhannau o’r afon wedi cael eu ffensio i atal anifeiliaid rhag medru mynd i mewn, ac rydyn ni’n bwriadu gwneud mwy o hyn.”

”Mi fyddwn hefyd yn parhau i weithio gyda Dŵr Cymru a thrigolion lleol i archwilio gwaith carthion a systemau carthffosiaeth domestig i leihau llygredd o bob ffynhonnell bosibl.”

”Trwy weithio gyda’n gilydd i wneud gwelliannau bychain gallwn wneud gwahaniaeth mawr a sicrhau bod modd mwynhau dŵr ymdrochi glanach, yn awr ac yn y dyfodol.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice