Ambiwlans Awyr Cymru yn dechrau gwasanaeth 24/7

Ambiwlans Awyr Cymru

Am yr tro cyntaf, mae Ambiwlans Awyr Cymru yn rhedeg gwasanaeth 24 awr y dydd.

Mae’r elusen, a fydd yn dathlu ei phen-blwydd yn 20 oed yn 2021, wedi gwireddu ei uchelgais o ddod yn wasaneth llawn amser gyda lansiad hofrennydd dros nos.

Ond er mwyn darparu gwasanaeth nos, mae’n rhaid i Ambiwlans Awyr Cymru godi £1.5 miliwn yn ychwanegol, sy’n golygu y bydd angen cyfanswm o £8 miliwn.

Dywedodd David Gilbert OBE, cadeirydd AAC: ”Ar ddechrau’r flwyddyn, gwnaethom ddweud mai ein nod oedd cyflwyno hofrennydd nos erbyn diwedd 2020.”

”Rydym ni, ar y cyd â’n partneriaid yn y GIG a’n partneriaid ym maes heddfanaeth, wedi treulio blynyddoedd lawer yn cynllunio ac yn paratoi. Er gwaethaf heriau’r pandemig, roeddem o’r farn ei bod yn bwysicach nag erioed i ddarparu gwasanaeth sy’n achub bywydau 24/7 i bobl Cymru.”

”Mae dau ddegawd o waith y tu ôl i hyn, ac ni fyddem yn y sefyllfa hon heb bobl Cymru a’u haelioni anhygoel, yn ogystal â’n staff a’n gwirfoddolwyr.”

”Mae’n gyfnod anodd dros ben i bawb, ond rydym wrth ein bodd â’r cymorth a roddwyd i ni. Rydym yn deall efallai na fydd yn bosibl i rai pobl barhau i’n cefnogi ar hyn o bryd, ond i’r rhai sydd yn gallu parhau, gallwn sicrhau, gyda’n gilydd, ein bod yn cynnal gwasanaeth 24/7 ac yn achub bywydau.”

Yn ôl yr elusen, nodwyd yr angen am wasanaeth nos yn dilyn ymchwil fanwl a gynhaliwyd i argyfyngau sy’n peryglu bywyd neu aelodau’r corff sy’n digwydd y tu allan i oriau gweithredu arferol y gwasanaeth, sef rhwng 8am a 8pm.

Ambiwlans Awyr Cymru

Dros gyfnod o 12 mis, roedd tua 990 o achosion o ”anghenion nas diwallwyd”, ac yn y De Ddwyrain roedd y galw fwyaf cyffredin.

Mae meddyg ymgynghorol ac ymarferydd gofal critigol wedi bod yn gweithredu ar y ffordd rhwng 7pm a 7am bob nos o hofrenfa yr ambiwlans wwyr yng Nghaerdydd, a hynny ers mis Gorffennaf. O 1 Rhagfyr ymlaen, bydd criw dau beilot yn ymuno â nhw, gan eu galluogi i deithio ledled Cymru gyfan.

Ychwanegodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd: ”Bydd cyflwyno’r hofrennydd dros nos yn darparu gwasanaeth awyr brys i fwy o bobl sydd ag angen clinigol am driniaeth ar unwaith ledled Cymru.”

”Mae wedi bod yn bleser gweld yr elusen yn mynd o nerth i nerth ers ei lansio ar Ddydd Gŵyl Dewi yn 2001.  Mae gwaith yr elusen a’i staff a’i gwirfoddolwyr gweithgar wedi helpu Cymru i arwain y ffordd o ran arfer gorau, rhagoriaeth glinigol ac arloesedd ac wedi cyfrannu at yr elusen yn dod yn ymgyrch ambiwlans awyr fwyaf yn y DU.”

Mae’r gwasanaeth ACC, sydd, yn y bôn, yn mynd â’r ystafell frys at y claf, yn cynnwys uwch-feddygon GIG Cymru ac ymarferwyr gofal critigol a all roi triniaethau brys critigol nad ydynt ar gael y tu allan i amgylchedd ysbyty fel arfer. Mae’r rhain yn cynnwys triniaethau llawfeddygol, trallwysiadau gwaed ac anesthesia brys.

Er mai y cyhoedd sy’n cefnogi’r gwaith o redeg yr hofrenyddion drwy roddion elusennol, darperir y galluogrwydd meddygol ar yr hofrenyddion drwy bartneriaeth rhwng y trydydd sector a sector cyheoddus.

Mae’r bartneriaeth, sydd wedi bod yn weithredol ers 2015, wedi arwain at greu’r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS Cymru), neu ‘Meddygon Hedfan Cymru’ fel y’i gelwir yn gyffredin, sy’n darparu gofal meddygol critigol a brys arloesol i gleifion cyn mynd i’r ysbyty.

Dywedodd yr Athro David Lockey, cyfarwyddwr cenedlaethol EMRTS: ”Mae’r gofal o ansawdd adran frys rydym yn ei roi ar ochr y ffordd yn gwella’r tebygrwydd y bydd cleifion yn goroesi ac yn adfer yn yr hirdymor o drawma a salwch critigol.”

”Ein nod o’r cychwyn cyntaf oedd sicrhau bod yr uwch-ofal critigol hwn a roddir cyn mynd i’r ysbyty ar gael yn gyfartal i gleifion ledled Cymru, waeth ble y maent neu ar ba adeg o’r dydd y bydd y galw.”

”Mae ein hymchwil wedi dangos bod angen gwasanaeth ambiwlans awyr estynedig dros nos, ac rydym eisoes wedi gweld y galw hwn ers cyflwyno ein gwasanaeth dros nos ar y ffordd eleni.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice