Baneri Glas ar gyfer traethau Môn

Cyngor Ynys Môn

Mae chwech o draethau Ynys Môn wedi cadw eu statws Baner Las.

Mae 47 o draethau dros Gymru wedi ennill y statws mawreddog am safon uchel ansawdd y dŵr, glendid, diogelwch a chyfleusterau rhagorol gan Cadwch Gymru’n Daclus. Traethau Baner Las yr ynys yw Benllech, Porth Swtan, Llanddwyn, Llanddona, Bae Trearddur a Phorth Dafarch.

Mae tri thraeth arall – Biwmares, Traeth Crigyll yn Rhosneigr a Phorth Eilian wedi ennill dyfarniad Glan Môr am safon eu dŵr a’u cyfleusterau.

Mae Cyngor Ynys Môn wedi croesawu’r gwobrau, ond dywedodd fod angen gwelliannau o hyd mewn rhannau o’r ynys – yn enwedig o amgylch yr arfordir gogledd-orllewin, lle’r oedd traethau wedi’u lledaenu â pholystyren yn dilyn Storm Emma.

Yng Ngwynedd, rhoddwyd baneri glas i wyth traeth – Aberdaron, Abermaw, Abersoch, Cricieth (Traeth y Promenâd), Dinas Dinlle, Morfa Bychan, Pwllheli a Thywyn.

Meddai Dylan Williams, Pennaeth Rheoleiddio y Cyngor: ”Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein traethau yn parhau i fod yn rhan hanfodol o lwyddiant ein Hynys fel cyrchfan boblogaidd i dwristiaid.”

”Mae cadw’r dyfarniadau hyn yn gamp aruthrol. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod fod dal angen gwella mewn rhai ardaloedd, yn enwedig y traethau o amgylch gogledd orllewin yr Ynys yn dilyn y difrod a achoswyd i Farina Caergybi gan Storm Emma ym mis Mawrth.”

”Rydym yn parhau i gydweithio’n agos â chontractwyr gwastraff a gwirfoddolwyr er mwyn mynd i’r afael â’r broblem llygredd polystyren sylweddol ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein holl draethau’n cyrraedd y safonau uchaf posibl.”

Mae’r cyngor hefyd wedi penodi 12 o wardeiniaid traeth tymhorol er mwyn darparu cyngor ar ddiogelwch a gwybodaeth am yr ynys ar y traethau Baner Las dros yr haf.

Yn y cyfamser, mae’r cwmni taith cwch ‘RibRide’, a leolir ym Mhorthaethwy, wedi cadw ei statws Baner Las ei hun fel gweithredwr cynaliadwy.

Dywedodd y Cynghorydd Carwyn Jones: ”Mae capteiniaid y cychod hyn yn wybodus am fywyd gwyllt a hanes lleol ac mae hyn yr un mor bwysig i’r cwmni ag yw darparu’r profiad gwefreiddiol i bawb.”

Ychwanegodd: ”Rwy’n falch bod ein hynys wedi llwyddo i gadw’r chwe Baner Las ar gyfer ein traethau. Gall Ynys Môn frolio rhai o’r traethau gorau yng Nghymru a Phrydain. Y rhain yw trysorau Ynys Môn ac maent yn denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn.”

Gan fod y cynllun Baner Las yn marcio 30 mlynedd, me 19 o draethau pellach yng Nghymru wedi cael y Wobr Arfordir Glas – ar gyfer safonau amgylcheddol uchel – ac mae cyfanswm o 83 o draethau wedi cyflawni’r Wobr Glan Môr.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus: ”Wrth i ni ddathlu 30 mlynedd o’r Faner Las yng Nghymru, mae’n bwysig cydnabod pwysigrwydd y gwobrau yn denu twristiaeth i gefnogi’r economi leol, gan roi ymdeimlad o falchder i’n cymunedau ac ysgogi ymwybyddiaeth ac amddiffyniad amgylcheddol.”

”Llongyfarchiadau a diolch o galon i bawb sydd yn rheoli ac yn gofalu am ein harfordir; gan sicrhau bod arfordir Cymru’n dal i fod yn lle rhagorol i ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd, a bod ein hamgylchedd gwerthfawr yn cael ei amddiffyn a’i drysori.”

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice