Ynys Gybi: cynlluniau ar gyfer cyrchfan gwyliau

Argraff artist

Mae cynlluniau wedi cael eu datgelu ar gyfer parc gwyliau moethus newydd ar Ynys Gybi – y datblygiad mwyaf erioed i’w glustnodi ar gyfer Ynys Môn.

Mae cwmni’r Bluestone am adeiladu 500 o lety ar Stad Penrhos ger Caergybi ynghyd â 315 o lety arall a 320 o gartrefi yn Kingsland.

Gallai cyrchfan Ynys Gybi, a agorwyd yn haf 2021, greu 900 o swyddi staff gyda 600 arall yn ystod y cyfnod adeiladu a 110 o swyddi trwy gyflenwyr.

Argraff artist

Dywedodd Bluestone, sydd â chyrchfan parc cenedlaethol yn Sir Benfro, fod gwaith eisoes ar y gweill i sicrhau cyllid ar gyfer y prosiect, gyda chymorth Llywodraeth y DU. Mae’r cwmni eisoes wedi sicrhau 200 erw o dir gan ddatblygwyr Land and Lakes, a gyflwynodd gynigion yn gyntaf yn 2011.

Roedd cwmni Land and Lakes wedi dymuno defnyddio’r tir i brofi llety i filoedd o weithwyr sy’n adeiladu gorsaf bŵer niwclear arfaethedig Wylfa Newydd.

Defnyddiwyd y safle yn flaenorol gan Alwminiwm Môn nes iddo gael ei gau yn 2009. Cytunwyd ar y cynlluniau hynny yn 2013, ond ni roddwyd caniatâd cynllunio amlinellol tan 2016.

Ond penderfynodd datblygwyr Horizon yn erbyn defnyddio’r safle, a fyddai wedi’i droi’n bentref gwyliau ar ôl cwblhau gwaith ar Wylfa Newydd.

Mae cynlluniau Bluestone ar gyfer cyrchfan newydd yn cynnwys parc dwr is-drofannol dan do, bwytai, sba moethus a chanolfannau ar gyfer gweithgareddau awyr agored a chwaraeon dŵr, ynghyd â 500 llety gwydr ar hyd y traeth.

Dywedodd Prif Weithredwr Bluestone, William McNamara: ”Mae’r rhan hon o Gymru yn haeddu cael ei harddangos i weddill y byd, ond mae hefyd angen ei datblygu yn ofalus, gan barchu ac amddiffyn yr amgylchedd hardd, fel rydym yn parhau i’w wneud yn Sir Benfro.”

Argraff artist

Mae Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Llinos Medi, wedi croesawu cynlluniau: ”Mae Bluestone eisoes yn enw mawr sy’n cael ei barchu yn y diwydiant hamdden a byddai dod â nhw i’r Ynys yn gam hynod o gadarnhaol o ran buddsoddiad, swyddi a’r gadwyn gyflenwi.”

”Bydd denu’r brand Bluestone i Benrhos hefyd yn siŵr o fod yn hwb anferthol i’r sector twristiaeth yng Nghaergybi, Ynys Môn a Gogledd Cymru tra hefyd yn codi proffil rhyngwladol yr Ynys.”

”Rydw i rŵan yn obeithiol, drwy gefnogaeth Adran Masnach Ryngwladol Llywodraeth Prydain a Llywodraeth Cymru, y gellir sicrhau pecyn ariannol priodol er mwyn gallu dod â Bluestone i Ynys Môn.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Carwyn Jones, deilydd portffolio Phrosiectau Mawr: ”O ran datblygiad economaidd, mae potensial aruthrol i gyrchfan Bluestone a byddai’n un o’r prosiectau mwyaf yr ydym wedi’i weld yma ers degawdau. Rydym yn gweithio’n galed y tu ôl i’r llenni yma yn y Cyngor Sir er mwyn denu buddsoddwyr sector preifat.”

”Mae Bluestone yn gwmni sydd â’r ethos cywir a’r ymrwymiad i weithio â chyflenwyr a chontractwyr lleol, yr union fath o gwmni yr ydym am ei weld yma yn Ynys Môn. Gobeithiwn y bydd hyn yn hwb aruthrol i Ynys Môn a Gogledd Cymru.”

Bydd mwy o fanylion am gynlluniau Bluestone ar Ynys Gybi yn cael ei gyhoeddi cyn bo hir.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice