Sgyrsiau Brexit: rhybudd yn erbyn ‘biwrocratiaeth’ tollau

Cyngor Ynys Môn

Mae Cyngor Ynys Môn wedi rhybuddio na fydd rhwystrau cynyddol a biwrocratiaeth rhwng Cymru a Iwerddon yn mynd “i elwa neb” ar ôl Brexit.

Yn dilyn trafodaethau yn Nulyn rhwng grŵp o gynrhychiolwyr o’r ynys a grŵp o uwch swyddogion yn y ddinas, dwedodd y ddau grŵp fod yna gonsensws ynghylch a trefniadau tollau newydd ar ôl i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd ”fe fyddent yn hwyluso a galluogi symudiad a masnach”.

Cyfarfu’r ddirprwyaeth ag Mícheál Mac Donncha – cyn Arglwydd Faer Dulyn, Owen Keegan – Prif Swyddog Gweithredol, Cyngor Dinas Dulyn a swyddogion y ddinas yn y Mansion House.

Dywedodd Ddirpwy Arweinydd Cyngor Môn, Ieuan Williams: ”Mae dyfodol yr undeb tollau yn ansicr, ond rhaid i ni oll baratoi i gyflawni’r newidiadau a gytunwyd gyda’r bwriad o leihau’r rhwystrau i fasnach a symudiad rhwng Dulyn a Chaergybi. Mae amser yn brin, ac mae angen cytuno a’r systemau ac i’r systemau hynny fod yn eu lle cyn gynted â phosib. Ni fydd mwy o rwystrau a thâp coch o fudd i unrhyw un.”

Yn gynharach yn y flwyddyn fe wnaeth y cyngor gefnogi y cynnig fydd yn gaddo cefnogaeth fod y ffin rhydd rhwng DU a Iwerddon yn parhau. Cafodd cynhadledd yn Nulyn ei chynnal oherwydd canlyniad cynnig gan y Cyng. Robert Llewelyn Jones a cytunwyd parahau cysylltiadau er mwyn helpu rhoi hwb i fasnach, twristiaeth a mantesion diwyllianol.

Dywedodd Micheάl Mac Donncha, a oedd Arglwydd Faer Dulyn tan yr wythnos diwethaf: ”Roedd hwn yn ymgysylltiad pwysig rhwng Dinas Dulyn ac Ynys Môn. Rydym ni’n pryderu’n fawr am oblygiadau Brexit i Gymru ac Iwerddon yn gyffredinol ac i Gaergybi a Dulyn yn arbennig. Rydym wedi ymrwymo i adeiladu ar y cysylltiadau niferus sy’n bodoli eisoes rhyngom er mwyn cwrdd yn llwyddiannus â’r her a’r cyfleoedd sydd o’n blaenau.”

Ychwanegodd y deilydd portffolio Datblygu Economaidd, y Cyng. Carwyn Jones: ”Rhaid i’r ymgysylltu a chydweithio barhau. Rhaid adeiladu ar y cysylltiadau hanesyddol, diwylliannol ac economaidd rhyngom i greu dyfodol llewyrchus.”

”Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod masnach, cludiant a thwristiaeth yn parhau i dyfu a ffynnu yn y dyfodol. Mae Dulyn, un o’r prifddinasoedd mwyaf amrywiol a chyfeillgar ond 51 milltir i ffwrdd. Rhaid cofleidio’r newidiadau sydd i ddod gyda’n gilydd.”

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice