Rhybudd tân ar gyfer cefn gwlad Môn

Cyngor Ynys Môn

Mae Cyngor Ynys Môn yn annog pobl i fod yn hynod ofalus yng nghefn gwlad yn ystod y tywydd poeth.

Daw’r rhybudd wrth i danau effeithio ar dir mewn rhannau o’r Gogledd Orllewin – gan gynnwys gan gynnwys Mynydd Cligwyn, ger Carmel, a Braichmelyn, ger Bethesda. Bu hefyd dri o danau yng Nghoedwig Niwbwrch yn ystod yr wythnos.

Yn ôl y cyngor, mae tîm Cefn Gwlad ac AHNE eisoes wedi cymryd camau i warchod safleoedd dan ei reolaeth, gan gynnwys Parc Gwledig Morglawdd Caergybi a Gwarchodfa Natur Leol Nant-y-Pandy yn Llangefni.

Mae llwybrau cerdded wedi eu lledaenu’n ddigonol i amddiffyn rhag tanau, mae nifer o hysbysiadau diogelwch wedi’u gosod ar y safleoedd ac mae offer amddiffyn rhag tân ar gael i staff y cyngor pe bai ei angen.

Mae cyngor hefyd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i annog pobl i beidio cynnau barbeciws neu danau yn unrhyw un o’r safleoedd yma.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Llinos Medi: ”Mae’r tywydd poeth presennol wedi golygu bod y tir yn hynod o sych ac, o ganlyniad, mae’r risg o dân yn cynyddu o ddydd i ddydd. Rydym wedi gweld ar y newyddion bod criwiau tân yn gweithio’n ddiflino i fynd i’r afael â thanau mewn nifer o leoliadau yng Ngogledd Orllewin Cymru, yn ogystal â’r tanau mawr yn Saddleworth ac yn Swydd Gaerhirfryn. Mae’r fflamau’n ymledu yn gyflym ac yn gallu effeithio ar ardal fawr mewn cyfnod byr.”

”Rydyn ni’n gofyn i bawb yng nghefn gwlad fod yn hynod o ofalus ac i gymryd pob cam rhesymol i amddiffyn ein cefn gwlad. Gall pethau syml fel osgoi barbeciws yng nghefn gwlad agored a sicrhau bod sigaréts wedi’u goleuo’n cael eu gwaredu’n iawn leihau’r risg o dân yn sylweddol.”

Ychwanegodd Kevin Roberts o Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: ”Yn yr amodau sych hyn, gall tanau sy’n cynnwys glaswellt, rhedyn a grug ddatblygu’n gyflym iawn, yn enwedig mewn gwyntoedd uchel, a gall tanau fynd allan o reolaeth a chael lledaenu’n fuan i eiddo cyfagos neu goedwigaeth, gyda’r angen i ni wedyn fynychu i’w diffodd.”

”Felly, os ydych chi allan, mae’n bwysicach nag erioed yn yr amodau hyn i sicrhau bod unrhyw ddeunyddiau ysmygu yn cael eu diffodd yn iawn. Os ydych allan i wersylla, gwnewch yn siŵr bod tân gwyllt neu farbeciw yn cael eu diffodd yn llawn. Hyd yn oed yn well, dylid osgoi tanau agored yn gyfan gwbl yn ystod y cyfnod sych yma.”

”Mae’r tanau yma’n rhoi pwysau aruthrol ar ein hadnoddau, gyda diffoddwyr tân wedi eu clymu ers cryn dipyn o amser yn gweithio i ddod â nhw o dan reolaeth. Yn aml iawn maent hefyd yn digwydd mewn ardaloedd lle mae mynediad yn hynod o anodd ac mae cyflenwad dŵr yn gyfyngedig.”

”Cofiwch – mae gosod tanau yn drosedd ac rydym wrthi’n gweithio ochr yn ochr â Heddlu Gogledd Cymru i fynd i’r afael â digwyddiadau bwriadol – bydd y rheini a ddaeth i law yn gyfrifol yn cael eu herlyn.”

Yn y cyfamser, mae’r heddlu’n chwilio am bump o bobl ifanc yn eu harddegau a geisiodd teyrnasu tân y goedwig ym Mraichmelyn tua 8.30pm nos Fawrth (3 Gorffennaf).

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am danau bwriadol neu unrhyw weithgaredd amheus, ffoniwch Heddlu Gogledd Cymru ar 101.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice