Rhybudd newydd am sylweddau anghyfreithlon

Mae swyddogion gan yr heddlu ac iechyd wedi rybuddio pobl ifanc yn erbyn defnyddio sylweddau mewn digwyddiadau mawr yng Ngogledd Cymru dros yr haf.

Mae’r rhybudd gan Heddlu Gogledd Cymru a bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr yn cyd-fynd ag ŵyl gerddoriaeth electronig yn Llanfaethlu, ger Caergybi.

Mae’r Prif Arolygydd Ynys Môn, Mark Armstrong, yn goruchwylio gweithrediad yr heddlu yng ngŵyl Gottwood ar dir ystâd Carreglwyd.

Bu farw dau berson ar ôl cymryd cyffuriau mewn gŵyl gerdd Mutiny ger Portsmouth fis diwethaf. Mae pump o bobl wedi eu harestio a’u hanfon.

Dywedodd Prif Arolygydd: ”Dros yr wythnosau diweddar yn anffodus rydym wedi gweld canlyniadau trychinebus pan mae pobl ifanc yn cymryd sylweddau ac alcohol mewn gwyliau miwsig. Dros y blynyddoedd diweddaraf hefyd rydym wedi gweld yn lleol yr effaith anferthol gall colli, neu ddod yn agos at golli bywydau ifanc ei gael ar deuluoedd a chymunedau cyfan.”

”Pan ydym yn darganfod troseddau cyflenwi cyffuriau rheoledig byddwn yn gweithredu’n gadarn yn erbyn y rhai sy’n rhan ohono fel y digwyddodd yn ddiweddar gyda’r erlyniadau yng Nghaernarfon pan aeth y troseddwyr i’r carchar.”

”Fodd bynnag yn bwysicach yw’r angen i rybuddio pobl ifanc o beryglon cymryd cyffuriau rheoledig a byddwn yn annog y rhai sy’n cyflenwi neu’n defnyddio unrhyw sylwedd anghyfreithiol i feddwl yn hir iawn am yr hyn maent yn ei wneud a chanlyniadau posibl hyn ac i roi stop arni yn syth. Y peth olaf mae staff meddygol neu Swyddogion Heddlu ei angen yw dweud wrth deuluoedd am y newyddion fod aelod ifanc o’r teulu wedi marw.”

”Mae pawb eisiau mwynhau’r haf ond mae’n rhaid pwysleisio mai gwneud hynny yn ddiogel sy’n bwysig er mwyn i ni allu gwneud hynny eto. Byddwn yn parhau i weithio gyda’n partneriaid er mwyn tynnu sylw at beryglon camddefnyddio cyffuriau ac mae Ymgyrch Scorpion wedi targedu llawer o’r rhai hynny sydd wedi bod yn cyflenwi cyffuriau rheoledig.”

Dywedodd Dr Rob Perry, Ymgynghorydd yn yr Adran Argyfwng Ysbyty Gwynedd ym Mangor: ”Dros y blynyddoedd diweddar rydym wedi gweld cynnydd yn y nifer o bobl sy’n dod i’r adran ar  ôl mynd yn ddifrifol wael ar ôl cymryd sylweddau Seicoweithredol.”

”Nid ydych yn gwybod beth sydd yn y cyffuriau hyn ac maen nhw’n gallu bod yn farwol. Pe byddech yn gweld effaith y cyffuriau hyn yna byddwch yn meddwl ddwywaith cyn eu defnyddio. Yn syml iawn nid yw’n werth y risg o’u cymryd.”

Yn ôl trefnwyr yn Gottwood, bydd unrhyw un sy’n cario sylweddau anghyfreithlon yn cael ei gorfodi i adael yr safle a wynebu gweithredu’r heddlu.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice