Marina Caergybi: £100k i gefnogi gwaith glanhau

Twitter: @fmwales

Bydd £100,000 o bunoedd yn cael ei wario ar gefnogi’r gwaith glanhau ym Marina Caergybi.

Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi arian i Gyngor Ynys Môn tuag at y gost o lanhau’r difrod a achoswyd gan Storm Emma ym mis Mawrth. Cafodd tua 80 o gychod eu dinistrio neu eu suddo.

Mae’r grant hefyd wedi’i anelu at gadw busnesau lleol yn agored i ddenu twristiaeth.

Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn ymweld â’r dref ar fore dydd Iau i gwrdd ag awdurdodau sy’n gysylltiedig â’r gwaith glanhau, gan gynnwys gwylwyr y glannau, Cyfoeth Naturiol Cymru a gwirfoddolwyr lleol.

Ymhell yr ymweliad, dywedodd Mr Jones: ”Hwn fydd fy ail ymweliad â’r marina ers i Storm Emma ddinistrio’r lle. O’r diwrnod cyntaf, mae asiantaethau a gwirfoddolwyr wedi gweithio’n ddiflino i glirio’r ardal a gwelais i â’m llygaid fy hun yr ymrwymiad a’r agwedd broffesiynol a ddangoswyd gan y rheini a gymerodd ran yn y gwaith.”

”Rydyn ni wedi cadw mewn cysylltiad agos â’r awdurdod lleol, sydd wedi rhoi gwybod inni am bob cam o’r ymgyrch i adfer y sefyllfa. Dywedais i pan ymwelais ym mis Mawrth y byddem yn ystyried pa gymorth y gallem ei gynnig i gefnogi’r ymdrechion anhygoel i glirio’r marina, ac i helpu busnesau sydd wedi cael eu heffeithio.

”Rwy’n gobeithio y bydd y cyngor yn gallu defnyddio’r cymorth yr wyf i’n ei gyhoeddi heddiw i gefnogi’r busnesau lleol sydd wedi cael eu heffeithio. Gobeithio hefyd y bydd yn gallu mynd tuag at helpu i hyrwyddo twristiaeth ymhellach yma a dangos i ymwelwyr sy’n ystyried dod yma fod Caergybi yn dal i fod ‘ar agor’.”

Mae tua 3000 o litrau o olew a 40 o dunelli o bolystyren ar amcangyfrif wedi cael eu clirio o’r marina a’r traethau dros yr arfordir gogledd-orllewin Ynys Môn. Dywedodd awdurdodau fod tua 28 o gychod wedi cael eu hachub o’r gwely’r môr a’r lan gyda’r llawdriniaeth i’w gwblhau cyn bo hir.

Ond mae ymateb y Llywodraeth i’r storm hefyd wedi cael ei beirniadu. Ym mis Mawrth, dywedodd AC Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, fod gweithwyr marina a thrigolion lleol wedi dweud wrthym fod yna ddryswch ynglŷn â chyfrifoldeb am y gwaith glanhau.

Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau

Dywedodd arweinydd y Cyngor, Llinos Medi, ei fod yn croesawu’r cyllid fel cefnogaeth ‘hanfodol’ i fusnesau sy’n cael eu taro gan y trychineb a’r amgylchedd: ‘‘Mae Ynys Môn yn ddibynnol iawn ar y diwydiant twristiaeth, ac rydym yn falch bod Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth ariannol a fydd yn helpu i leihau’r effeithiau negyddol ar Gaergybi, yn dilyn y dinistr a achoswyd gan Storm Emma.”

”Gwnaethpwyd difrod mawr i’r marina ac mae busnesau lleol yn dioddef, ond mae’r effaith ar ein hamgylchedd a’n traethau o ganlyniad i lygredd polystyren hefyd wedi bod yn sylweddol. Rwy’n ddiolchgar fod pawb, o fusnesau i wirfoddolwyr, wedi cydweithio er mwyn taclo’r digwyddiad erchyll yma ac ein bod erbyn hyn yn gweithio tuag at adferiad.”

Meddai’r Ysgrifennydd dros Materion Gwledig, Lesley Griffiths, a ymwelodd â Chaergybi wythnos ar ôl Storm Emma: ”Mae’r niwed i farina Caergybi wedi bod yn drychinebus i’r holl fusnesau ac unigolion sydd wedi cael eu heffeithio. Gwelwyd effaith sylweddol hefyd ar yr amgylchedd, gyda gweddillion a pholystyren yn mynd i mewn i’r dŵr.”

”Diolch i waith caled pob asiantaeth sydd wedi bod yn rhan o’r gwaith adfer, mae cryn gynnydd wedi’i wneud gyda’r ymgyrch i glirio’r ardal. Mae llawer iawn o bolystyren ac olew wedi cael eu casglu. Hyderaf fod y cyllid hwn yn mynd i roi’r sicrwydd sydd ei angen ar y gymuned fod pob ymdrech yn cael ei wneud o hyd i adfer y marina a’r amgylchedd lleol.”

Dyma ymweliad cyntaf Carwyn Jones i Ynys Môn ers cyhoeddi ei ymddiswyddiad fel Prif Weinidog ac arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru cyn diwedd mis Tachwedd. Mae’r ymweliad hefyd yn cyd-daro â’r mordaith gyntaf erioed y llong Viking Sun i Gaergybi ac i Gymru.

Ychwanegodd Mr Jones: ”Mae hwn yn newyddion gwych i’r dref ac i’r ardal gyfagos, ac mae’n dangos bod gan yr ardal botensial gwych ar gyfer y dyfodol. Mae’r diwydiant mordeithio yng Nghymru wedi gweld twf aruthrol ac mae’n cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn. Edrychwn ymlaen at groesawu mwy na 80 o longau i Gymru yn ystod 2018.”

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice