Hosbis Caergybi i agor yn 2019

Hosbis Dewi Sant

Mae hosbis cyntaf Ynys Môn ar fin agor yn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi yn 2019.

Bydd hen ward yn yr ysbyty yng Nghaergybi yn cael ei drawsnewid i pedair ystafell wely ar gyfer gofal hosbis cleifion mewnol fel gwasanaeth lloeren Hosbis Dewi Sant. Y mis diwethaf, cyfunodd elusen Llandudno gyda’r gwasanaeth Hosbis yn y Cartref ar gyfer Ynys Môn a Gwynedd.

Bydd tua pymtheg o swyddi yn cael eu creu gyda gwaith adeiladu wedi’i sefydlu i ddechrau yn yr haf. Bydd staff codi arian lleol hefyd yn cael eu cyflogi ynghyd â gwirfoddolwyr i gefnogi, ariannu a rhedeg yr uned newydd.

Bydd yn costio tua £500,000 i sefydlu’r uned gyda bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr a Chyngor Ynys Môn yn cyfrannu at gyflogau nyrsio a gwasanaethau gofal canolraddol yn ystod y ddwy flynedd gyntaf.

Meddai Trystan Pritchard, Prif Weithredwr Hosbis Dewi Sant: ”Bydd y datblygiad cyffrous hwn yn gam pwysig i sicrhau bod gan bobl Ynys Môn a Gwynedd yr un dewis mewn gofal diwedd oes ag sydd wedi bod ar gael yn Llandudno ers 20 mlynedd.”

”Mae angen cefnogaeth pobl leol arnom i sicrhau y gallwn godi arian i gefnogi’r hosbis newydd ac edrychwn ymlaen at drafod ein cynlluniau cyffrous gyda chymunedau lleol yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf.”

Y llynedd, cyhoeddwyd cynlluniau ar gyfer y ganolfan lloeren yng Nghaergybi – ac un arall ym Mhwllheli – fel rhan o ymdrechion i “orffen anghydraddoldeb gofal gwasanaeth”. Ar hyn o bryd, mae’n rhaid i gleifion o Ynys Môn deithio am hyd at 90 munud i brif hosbis yn Llandudno.

Meddai Ffion Johnstone, Cyfarwyddwr Ardal Gorllewin gan Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr: ”Rydym yn falch iawn o weithio mewn partneriaeth ag Hosbis Dewi Sant a Chyngor Ynys Môn ar y datblygiad cyffrous hwn.

”Ein nod allweddol yw darparu gofal yn nes at y cartref a sicrhau mynediad teg i wasanaethau ar draws poblogaeth Gogledd Cymru. Bydd yr uned hosbis lloeren yn darparu mynediad mwy lleol i ofal hosbis i gleifion ar draws Ynys Môn a Gwynedd na ellir gofalu amdanynt gartref.”

Dywedodd cynghorydd annibynnol Caergybi, Robert Llewellyn Jones, pencampwr y bobl hŷn yng Nghyngor Môn: ”Rydym yn falch o weld bod gwelyau hosbis lleol yn cael eu datblygu i ddarparu cefnogaeth sensitif i drigolion yr Ynys ar yr adegau anoddaf. Bydd cael Uned Hosbis Dewi Sant yn Ysbyty Penrhos Stanley yn ychwanegiad i ofal lliniarol ar Ynys Môn a fydd yn cael ei groesawu yn fawr.”

Ychwanegodd yr hosbis fod y cynlluniau yn y cyfnod dylunio a datblygu ar hyn o bryd.

 

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice