Golau gwyrdd i ffordd osgoi Caernarfon

Llywodraeth Cymru

Bydd ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd yn mynd ymlaen ar ôl blynyddoedd o oedi.

Gallai gwaith ar y ffordd ryddhau chwe milltir newydd, sydd werth £ 135 miliwn, ddechrau cyn gynted â mis Tachwedd.

Bydd y ffordd osgoi 9.7km yn cael ei hadeiladu o’r gylchfan y Goat – ar y gyffordd ar gyfer yr A487 a’r A499 – i gylchfan Plas Menai, o amgylch Llanwnda, Dinas, Bontnewydd a Chaernarfon gan osgoi canol y trefi. Bydd yn cynnwys tair adran wedi’i wahanu gan gylchfannau newydd yn Meifod a Cibyn.

Bydd cwmnïau peirianneg sifil Jones Bros a Balfour Beatty yn adeiladu’r ffordd newydd – os bydd y prosiect yn rhedeg ar amserlen, gellid ei gwblhau erbyn gwanwyn 2021.

Ar ymweliad â Bontnewydd ddydd Iau, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: ”Bydd y ffordd newydd yn helpu i gysylltu cymunedau yn yr ardal drwy seilwaith cynaliadwy a chadarn, a bydd hefyd yn gyswllt hanfodol i’r A55 a’r tu hwnt i Iwerddon, Lloegr ac Ewrop.”

”Mae hefyd yn gyfle mawr i sicrhau swyddi yn lleol, hyfforddiant i’r gweithlu a phrentisiaethau, yn enwedig yn ystod y cyfnod adeiladu.”

Roedd y gwaith i ddechrau ddwy flynedd yn ôl ond fe’i cynhaliwyd gan ymchwiliad cyhoeddus. A wedyn ym mis Mawrth, dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod angen mwy o amser i ystyried y canfyddiadau a’r argymhellion yn dilyn yr ymchwiliad.

Y mis diwethaf, casglodd tua 60 o brotestwyr ym Montnewydd – gan gynnwys AC Arfon i Plaid Cymru, Sian Gwenllian ac AS Arfon, Hwyel Williams – gan alw ar Ysgrifennydd y Thrafnidiaeth, Ken Skates, i gyhoeddi dyddiad cychwyn newydd ar gyfer y prosiect.

Ar ôl cyhoeddiad dydd Iau, dywedodd Mr Skates: ”Mae’n gynllun mawr a bydd yn dod â llawer o fanteision i’r ardal. Bydd yn hwb gwirioneddol i’r ardal a bydd yn meithrin amodau ar gyfer datblygu economaidd cynaliadwy a chyfleoedd am swyddi.”

”Bydd y ffordd osgoi yn helpu i leihau tagfeydd traffig, gwella ansawdd yr aer a lleihau sŵn o gerbydau modur yng Nghaernarfon, Bontnewydd a’r pentrefi cyfagos. Drwy hyn, bydd ein cymunedau a’n hamgylchedd yn fwy iach.”

”Bydd hefyd yn gwella’r cysylltiadau â mannau twristaidd ym Mhenrhyn Llŷn ac Eryri yn ogystal â darparu cyfleoedd gwych ar gyfer teithio llesol yn ardal Caernarfon drwy gysylltu’r dref â’r cymunedau cyfagos.”

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice