Galwad frys am ofalwyr maeth ym Môn

Cyngor Ynys Môn

Mae apêl frys wedi’i lansio am fwy o deuluoedd maeth yn Ynys Môn.

Mae Cyngor Ynys Môn yn dweud bod angen arbennig ar deuluoedd ar yr ynys i ofalu am blant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau. Mae’r apêl yn cyd-fynd â Pythefnos Gofal Maeth, sy’n dod i ben yr penwythnos hwn.

Yn ôl yr elusen Y Rhwydwaith Maethu, mae angen 550 o deuluoedd eraill dros Gymru, gyda’r sgiliau a’r profiad cywir, ”i gynnig cartrefi cariadus, sefydlog a diogel i blant a phobl ifanc”.

Mae angen i rieni maeth hefyd ddarparu gofal hirdymor i bob plentyn a seibiannau byr i blant anabl, ynghyd â chartrefi maeth sy’n siarad Cymraeg ar gyfer plant Cymraeg iaith gyntaf.

Mae Sorrel yn ofalwr maeth gyda chyngor ers pedwair mlynedd: ”Am flynyddoedd, roeddwn eisiau bod yn ofalwr maeth. Roeddwn yn teimlo fy mod eisiau helpu plant eraill a rhoi cartref llawn cariad iddynt. Rydych yn clywed lot am blant mewn gofal ac roedd gen i gartref allwn gynnig iddynt.”

”Y peth gorau am faethu yw ei fod yn talu ar ei ganfed. Mae’n anodd weithiau, ond mae meithrin ymddiriedaeth mewn amgylchedd teuluol yn hanfodol. Mae helpu nhw gyda’r gwaith ysgol, neu eu gweld nhw’n gwneud ffrindiau newydd. Mae’n grêt gweld nhw’n cymaint o wahaniaeth ynddynt dros amser.”

”Rwyf wedi cael cefnogaeth ffantastig fel gofalwr maeth, mae gennyf weithiwr cymdeithasol sy’n fy nghefnogi i a gweithiwr cymdeithasol sy’n cefnogi’r plant. Os oes gennyf unrhyw gwestiynau, mae hi yna ar ben arall y ffôn. Os tydi hi ddim ar gael, mae na rywun arall yna bob amser i fy helpu.”

Dywedodd Kevin Williams, prif weithredwr Y Rhwydwaith Maethu: ”Mae Pythefnos Gofal Maeth yn gyfle bendigedig i ni ddweud ‘Diolch’ wrth ofalwyr maeth Cyngor Sir Ynys Môn. Mae’r hyn y mae’r teuluoedd hyn yn ei wneud yn syfrdanol, gan roi’r cyfle i blant o gael y plentyndod y maent yn ei haeddu, eu helpu i gael dyheadau uchel a’u galluogi i ffynnu wrth iddynt dyfu.”

”Mae arnom wirioneddol angen mwy o ofalwyr maeth fel pan fo ar blentyn angen teulu maeth, mae ganddynt y cyfle gorau o ganfod y teulu sydd â’r sgiliau i ddiwallu’u hanghenion neilltuol orau y tro cyntaf un.”

Ychwanegodd Pennaeth Gwasanaeth Plant a Theuluoedd Môn, Fôn Roberts: ”Mae’r plant a’r bobl ifanc y mae gofalwyr maeth yn gofalu amdanynt yn aml wedi profi dechreuad anodd iawn i’w bywydau, ac felly mae ar ddarpar ofalwyr maeth angen ystod o sgiliau a rhinweddau, yn cynnwys amynedd, y gallu i wrando, bod yn chwaraewr tîm, synnwyr digrifwch a llawer mwy yn ogystal.”

”Mae’r rôl yn llawn her, ond fe wyddom fod ein gofalwyr maeth yn canfod yr effaith y gallant ei chael yn eithriadol o werth chweil. Mae gwasanaethu maethu’r awdurdod lleol yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth ardderchog, yn ogystal â lwfans i dalu cost gofalu am y plant yn eu gofal.”

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r gwasanaeth maethu yng Nghyngor Ynys Môn ar 01248 752 772 neu e-bostio [email protected]

Bydd cwrs hyfforddi ar fentora cyfoedion yn cael ei gynnal yng Nghyffordd Llandudno ym mis Gorffennaf – fe’i anelir yn arbennig at ofalwyr newydd. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Rhwydwaith Maethu.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice