Cynllun newydd i hybu Cymraeg yng Ngwynedd

Cyngor Gwynedd

Mae cynllun pum mlynedd wedi’i gyhoeddi i gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg yng Ngwynedd.

Mae dros 65% o’r boblogaeth eisoes yn siarad Cymraeg – ond mae Cyngor Gwynedd yn eisiau annog mwy o ddefnydd o’r iaith ac i hybu nifer y siaradwyr i dros 70% cyn 2021.

Mae fersiwn drafft o Gynllun Hybu’r Gymraeg ar gyfer y sir wedi’i lansio ac mae’r cyngor wedi dechrau ymgynghoriad cyhoeddus ar ei gynlluniau.

Meddai Arweinydd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: ”Mae gan y cyngor hanes anrhydeddus o hybu a gwarchod yr iaith fel cyfrwng cyfathrebu naturiol ei wasanaethau, ac o weithio i sicrhau fod holl drigolion y sir yn cael byw mewn cymdeithas naturiol Gymraeg.”

”Mae’r cynllun drafft yn cyfeirio at y meysydd hynny lle mae gan y Cyngor ddylanwad drostynt a lle yr ydym o’r farn y gellir gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn y tymor byr, yn ogystal a gosod sylfeini cadarn ar gyfer y dyfodol.”

”Mae’r pwyslais yn gryf ar ganfod cyfleoedd i gynyddu defnydd trigolion Gwynedd o’r Gymraeg ym mhob rhan o’u bywydau, ac ar gael y bobl hynny sydd eisoes â gallu yn y Gymraeg i deimlo balchder a hyder yn yr iaith.”

”Rydym yn ymwybodol iawn na fydd posib i’r cyngor weithredu ar ei ben ei hun i wireddu rhai o’r blaenoriaethau a nodir yn y cynllun, ac felly bydd angen parhau i gydweithio gyda sawl partner a chorff allanol er mwyn cyrraedd y nod.”

 

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, ewch i wefan y cyngor neu anfonwch e-bost at [email protected]. Bydd cyfres o ddigwyddiadau hefyd yn cael eu cynnal ar draws Gwynedd cyn i’r ymgynghoriad gau ddydd Mawrth 5 Mehefin.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice