Nôl i’r Ysgol: Môn yn paratoi

Mae Cyngor Môn wedi dechrau gweithio ar ailagor ysgolion ddiwedd mis Mehefin.

Dydd Mercher diwethaf (3 Mehefin), cyhoeddodd Kirsty Williams, y gweinidog Addysg, fanylion am y cam nesaf i ysgolion yng Nghymru, gan ddarparu cyfleoedd i ”Ddod i’r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr Haf a mis Medi”.

Yn ôl llefarydd, bydd y cyngor yn gweithio mewn partneriaeth ag athrawon, rhieni a plant ”i sicrhau bod ei ysgolion yn agor yn ddiogel.”

Dywedodd Rhys Hughes, cyfarwyddwr addysg Ynys Môn: ”Byddwn yn rhoi ystyriaeth fanwl i nifer o faterion pwysig yn ystod yr wythnosau nesaf wrth i ni geisio adfer rhyw fath o normalrwydd yn ein hysgolion cyn diwedd tymor yr haf. Fodd bynnag, rhaid i iechyd a diogelwch ein plant a’n staff gael blaenoriaeth bob amser.”

”Wrth symud ymlaen rydym yn ymwybodol iawn bod gan bob un o’n hysgolion anghenion gwahanol a’u bod yn wynebu heriau gwahanol; ac mae’n rhaid i ni barchu dymuniadau rhieni hefyd.”

Mae cynllun Llywodraeth Cymru yn cynnwys

  • bydd pob ysgol yn dechrau ar y cam nesaf ar 29 Mehefin gyda’r tymor yn cael ei ymestyn am wythnos hyd at 27 Gorffennaf.
  • bydd y flwyddyn academaidd nesaf yn dechrau ym mis Medi, a’r bwriad yw ymestyn hanner tymor yr hydref i bara am bythefnos.
  • bydd dull gweithredu fesul cam yn cael ei roi ar waith ym mhob ysgol ac mae disgwyl y bydd hyn yn golygu na fydd mwy na thraean o ddisgyblion yn bresennol ar unrhyw adeg.

Bydd y llywodraeth yn cyhoeddi cyfarwyddyd i gefnogi ysgolion, yn ogystal â  sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch yr wythnos nesaf.

Ychwanegodd Rhys Hughes: ”Yn ystod y cyfnod digynsail hwn, gwelwyd cydweithio gwych rhwng yr holl ysgolion a gwasanaeth addysg y cyngor sir ac rydym wedi llwyddo i oresgyn nifer o rwystrau sylweddol yn barod.”

Rydym wedi gweithio fel un tîm ac rwy’n siŵr y bydd y cydweithio a fu mor fanteisiol i Ynys Môn a’i phlant yn parhau.”

”Byddwn yn cynnal trafodaethau pellach gydag aelodau’r fforymau strategol uwchradd a chynradd ac rydym yn gobeithio y byddwn yn gallu darparu canllawiau pellach i’n hysgolion yr wythnos nesaf.”

Mae ysgolion ar yr Ynys wedi aros ar agor, ers mis Mawrth, er mwyn gofalu am y plant mwyaf anghenus yn ystod yr achos o Cononafeirws.

Mae wedi cynnwys darparu gofal yn ystod gwyliau ysgol ac ar benwythnosau i blant sy’n agored i niwed a phlant y mae eu rhieni yn hanfodol i’r ymateb lleol i COVID-19, ac nad oes modd gofalu amdanynt yn ddiogel gartref.

Dywedodd y Cynghorydd Meirion Jones, y deilydd portffolio addysg: ”Bydd ailagor ein hysgolion fel lleoliadau dysgu yn creu nifer o heriau unwaith eto. Bydd rhaid i ni edrych ar reoli cyfleusterau a threfniadau logisteg, gan gynnwys defnyddio adeiladau, adnoddau, glanhau a chludiant.”

”Ein blaenoriaeth fydd sicrhau diogelwch pawb sy’n dychwelyd i ysgolion Môn a rhoi tawelwch meddwl i staff, rhieni a theuluoedd.”

”Rwy’n sicr y bydd y gwaith caled a’r ymrwymiad a welwyd yn barod gan ein penaethiaid, athrawon a staff ysgolion yn caniatáu i ni wynebu’r heriau newydd hyn.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice