‘Gofalwch am eich meddwl’ – neges iechyd meddwl ym Môn

Mae Cyngor Ynys Môn yn annog staff, partneriaid a thrigolion i ofalu am y meddwl ynghyd â’r corff yn ystod y pandemig Covid-19.

Mae’r Seyfliad Iechyd Meddwl yn cynnal ei Wythnos Iechyd Meddwl a Llesiant Cenedlaethol a’r thema eleni yw caredigrwydd.

Meddai Alwyn Rhys Jones, cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol: ”Mae thema wythnos Iechyd Meddwl a Llesiant eleni yn bridol iawn o ystyried yr heriau presennol y mae’r byd yn ei wynebu.”

”Mae hwn yn gyfnod heriol ac anodd i bawb ac mae’n bwysig ein bod yn gofalu am ein hunain ynghyd â’n ffrindiau, ein teuluoedd a’n cymdogion.”

”Yn anffodus, bydd y Coronafeirws yn cyffwrdd ein bywydau ni gyd mewn rhyw ffordd neu’i gilydd. Mae wedi rhoi straen ychwanegol ar bobl wrth iddynt weithio mewn sefyllfaoedd a oedd eisoes yn heriol, wedi achosi aflonyddwch ychwanegol i fywydau pobl drwy arwahanrwydd gyda rhai yn profi colledion o wahanol fathau, sy’n rhoi straen ar berthnasau teuluol ac yn hynod heriol i’r rhai hynny sydd eisoes â phroblemau iechyd meddwl.”

”Rŵan, fwy nag erioed, mae’n bwysig ein bod ni’n gofalu am ein hiechyd meddwl a drwy gydol yr wythnos byddwn yn cefnogi Mind Cymru, elusen iechyd meddwl, yn annog pawb i #DdweudBethSyddArEichMeddwl ac estyn allan i rywun sydd angen ffrind drwy roi neges bositif neu rannu cyngor ar sut i ymdopi er mwyn sicrhau nad oes rhaid iddynt wynebu’r pandemig hwn ar eu pen eu hunain.”

Mae Iechyd Meddwl yn ymwneud â’r ffordd yr ydym yn meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn. Gall effeithio ar unrhyw un a hynny mewn sawl gwahanol ffordd. Heb gymorth a thriniaeth gall problemau iechyd meddwl gael effaith ddifrifol ar yr unigolyn a’r bobl o’u cwmpas.

Fodd bynnag, gall y rhan fwyaf o bobl sy’n dioddef problemau iechyd meddwl wella, neu ddysgu byw â’u problemau, yn enwedig os byddant yn cael help yn gynnar.

Mae cyngor a gwybodaeth bellach ar gael ar wefan Mind Cymru, lle maent wedo creu tudalen bwrpasol ar gyfer y rhai hynny sy’n cael pethau’n anodd yn ystod y cyfnod hwn.

Ychwanegodd arweinydd y cyngor, Llinos Medi: ”Mae nifer ohonom yn poeni am y Coronafeirws a sut y bydd yn effeithio arnom ni a’n hanwyliaid.”

”Mae nifer o ffyrdd o ymdopi y gall pobl eu defnyddio ond y mwyaf cyffredin ar hyn o bryd yw cysylltu â ffrindiau a theulu ar-lein ac mae’n bwysicach nag erioed ein bod ni’n defnyddio ein profiadau ein hunain i helpu ein gilydd.”

”Dwi’n annog pawb i gefnogi’r ymgyrch hwn yr wythnos yma ac i estyn allan i rywun sydd angen ffrind gyda neges bositif, neu rannu unrhyw gyngor sydd gennych ar gyfer ymdopi er mwyn gwneud yn siŵr nad oes yn rhaid iddynt wynebu’r pandemig hwn ar eu pen eu hunain. Mae rhannu ein straeon yn gwneud i bobl sylwi nad ydynt ar eu pen eu hunain yn yr heriau maent yn eu hwynebu.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice