Hosbis Dewi Sant ‘mewn brwydr i oroesi’

Hosbis Dewi Sant

Mae Hosbis Dewi Sant yn wynebu colled ariannol o fwy na £1 miliwn eleni, hyd yn oed gyda chymorth ychwanegol Llywrodaeth Cymru.

Mae’r rhain yn golledion ni fydd yr hosbis yn adfer yn 2020 wedi iddynt orfod canslo bob un o’u ddigwyddiadau a chau dau ddeg chwech o siopau a dau gaffi yn Llandudno a Llangefni.

Mae’r elusen wedi lansio apêl Cronfa Adferiad er mwyn sicrhau fydd yr hosbis yn medru aros ar agor.

Dywedodd Trystan Pritchard, Prif Weithredwr Hosbis Dewi Sant: ”Mae ein hosbis leol mewn brwydr i oroesi. Rydym wedi wynebu heriau ariannol anodd yn y gorffennol ond dim un ar raddfa mor fawr â’r colledion yr ydym yn wynebu oherwydd COVID19.”

”Ar gychwyn y pandemig, doedd dim dewis gennym ni ond i yrru ein gweithlu cynhyrchu incwm a gwirfoddol adref.”

”Mae hyn yn golygu byddem yn colli naw deg y cant o’n hincwm dros fisoedd Mai, Mehefin a Gorffennaf a does ddim ffordd i ni ddweud pa mor hir fydd hi’n cymryd i ni gyrraedd lle rydym ni angen bod unwaith eto.”

”Rydw i bellach yn gwybod y byddem £1 miliwn yn fyr o’r hyn rydym angen i redeg yr Hosbis eleni, hyd yn oed wedi cyhoeddiad y Llywodraeth o gymorth.”

Hosbis Dewi Sant

Fis diwethaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru cronfa benodol o £6.3 m i helpu hosbisau’r DU i barhau i ddarparu eu gwasanaethau clinigol drwy’r pandemig.

O’r ffigwr yma, mae £600,000 wedi’i chlustnodi i Hosbis Dewi Sant er mwyn cefnogi costau darpariaeth glinigol ar gyfer misoedd Ebrill, Mai a Mehefin. Y tu hwnt i hynny, mae’n rhaid i’r hosbis ddibynnu ar y cymunedau y mae’n gwasanaethu er mwyn cadw ei ddrysau ar agor yn y dyfodol.

Ywchanegodd Mr Pritchard: ”Rydym yn falch fod y llywodraeth wedi cydnabod ein bod yn rhan hanfodol o’r gwasanaeth y mae hi eisiau darparu i bobl ar ddiwedd eu hoes, dan weithio wrth ochr ein cydweithwyr GIG.”

”Does ddim amheuaeth fod y gefnogaeth gan y llywodraeth yn achubiaeth, bydd hi’n ein galluogi i gadw ein gwasanaethau cleifion mewnol ag allgymorth yn agored dros gydol y pandemig, ond ni fydd hi’n cynnal ein dyfodol.”

”Fel elusen rydym yn ymwybodol iawn o’r trafferthion sydd yn wynebu busnesau ac unigolion, ac mae’n rhaid i ni wynebu bydd codi arian yn anoddach nag erioed.”

Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen leol wedi adeiladu ar haelioni’r cymunedau y mae hi’n gweini. Bob blwyddyn mae’n rhaid i’r hosbis godi dros £4 miliwn i gadw ei ddrysau ar agor er mwyn gofalu am bobl yn byw gydag afiechydon datblygedig yng Ngogledd-orllewin Cymru.

Mae’r hosbis yn darparu gwasanaethau nad ydynt ar gael drwy’r GIG ac yn gweithio wrth ochr cydweithwyr gofal iechyd a chymdeithasol er mwyn gwarchod anghenion rhai o bobl fwyaf bregus ein cymunedau.

Gyda dim ond 14% yn cael ei ariannu gan y GIG a’r llywodraeth leol, mae’r Hosbis eisoes yn dibynnu ar dros £3.5 miliwn yn cael ei godi yn lleol.

Mae’r hosbis yn gofyn am unrhyw gefnogaeth y gall pobl ei roi yn y cyfnod diesiampl hwn, fydd hi’n mynd yn bell wrth sicrhau dyfodol yr hosbis wrth iddi frwydro i oroesi.

Un o’r ffyrdd hawsaf i unigolion gefnogi’r hosbis yw ymuno a’i loteri wythnosol am ddim ond £1 yr wythnos gyda siawns i ennill hyd at £1000 bob wythnos.

Am fwy o wybodaeth ewch i’r wefan Hosbis Dewi Sant.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice