Difrod i gynefin llygod y dŵr wedi gwaith anghyfreithlon

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r heddlu’n ymchwilio i difrod i gynefin llygod y dŵr yng Ngogledd Ddwyrain Ynys Môn.

Hysbyswyd Cyfoeth Naturiol Cymru gan aelod o’r cyhoedd yn sgîl pryder fod difrod wedi’i achosi i gynefin llygod y dŵr.

Mynychodd swyddogion amgylchedd y safle a chanfod fod gwaith clirio wedi’i wneud heb ganiatâd, fel sy’n ofynnol.

Meddai Huw Jones, arweinydd tîm amgylchedd Môn ac Arfon: ”Mae gofyn cael caniatâd gennym ni er mwyn cynnal gwaith yn ymwneud â phrif afon.”

”Os yw tirfeddiannwyr yn dymuno gwneud gwaith mewn afon neu ar ei glannau, mae’n hollbwysig iddynt ofalu eu bod wedi derbyn y caniatâd angenrheidiol ymlaen llaw.”

”Gallwn ni wedyn gynghori ar gyfyngiadau o ran bywyd gwyllt a’r amgylchedd yn ogystal â sicrhau nad yw’r gwaith yn cynyddu’r perygl o lifogydd.”

”Mae’r drefn hon yr un fath er gwaetha’r argyfwng coronafeirws ac fel rhan o’n gwaith hanfodol yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn parhau i ymchwilio achosion lle bo amheuaeth o ddifrod.”

Fel ymatebwr brys Categori 1, mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru ddyletswydd i ymateb i achosion o dramgwyddo amgylcheddol.

Mae mesurau ar waith er mwyn parhau i gynnal ymchwiliadau yn ystod y pandemig coronafeirws, yn unol â chanllawiau pellhau cymdeithasol y llywodraeth.

Ychwanegodd Rob Taylor, rheolwr tîm troseddau gwledig gan Heddlu Gogledd Cymru: ”Mae ymyrryd â rhywogaethau sydd wedi’u diogelu megis llygod y dŵr, neu ddifrodi eu cynefin, yn gallu bod yn drosedd o dan gyfraith y DU.”

”Rydym yn delio gyda phob math o droseddau’n ymwneud â bywyd gwyllt a chynefinoedd ar y cyd â Chyfoeth Naturiol Cymru.”

”Mae’r gwaith hwnnw’n mynd yn ei flaen yn ystod y cyfnod hwn er mwyn parhau i ddiogelu cefn gwlad a’r amgylchedd.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am unrhyw ddigwyddiad amgylcheddol, gallwch gysylltu â llinell gymorth CNC, sydd am ddim ac ar agor 24/7, ar 03000 65 3000.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice