COVID-19: gwaith i atal digartrefedd ym Môn

Bydd nifer o gabanau yn cael eu hadeiladu i atal pobl rhag dod yn ddigartref yn wyneb y clefyd Coronafeirws ym Môn.

Yn ôl y cyngor sir, gwelwyd cynnydd sylweddol yn y nifer o bobl sydd angen llety argyfwng.

Bydd naw caban yn cael eu gosod dros dro ar hen safle cartref gofal Plas Penlan, ar gyrion tref Llangefni, yr wythnos hwn. Bydd y gwaith yn rhan o fesurau lletya argyfwng fel diffinnir gan Lywodraeth Cymru.

Eglurodd Pennaeth Gwasanaeth Tai y cyngor, Ned Michael: ”Rydym wedi gweld cynnydd sylweddol yn y nifer o drigolion yr ynys sydd angen llety argyfwng dros dro.”

”Yr adeg yma llynedd roedd gennym 13 o unigolion mewn llety argyfwng – yr wythnos diwethaf roedd gennym 31 o unigolion angen llety argyfwng.”

”Mae hynny’n dangos y gofyn aruthrol yr ydym wedi ei weld am lety argyfwng dros dro ers dyfodiad y Coronafeirws. Bydd y cabanau yma, felly, yn ein galluogi ni amddiffyn trigolion bregus o fewn ein cymdeithas.”

Mae’r safle wedi ei ddewis gan ei fod gyda chyfleusterau fel dŵr, trydan a gwasanaethau eraill yno yn barod.

Gan fod Rheolaethau Cynllunio newydd dros dro eisoes mewn lle, mae’r datblygiad yn Gynllun a Ganiateir dan orchymyn Cynllunio Tref a Gwlad 2020 am hyd at 12 mis yn unig.

Mae trigolion sydd yn byw o fewn 100 medr i’r safle eisoes wedi derbyn llythyr yn egluro’r hyn fydd yn digwydd.

Ychwanegodd y deilydd portffolio Tai, y Cynghorydd Alun Mummery: ”Rydym yn deall bod cael gwybod am ddatblygiad fel hyn ar fyr rybudd fel hyn yn mynd i fod o bryder i drigolion ond rhaid pwysleisio mae trefniant dros dro ydi hwn.”

”Mae swyddogion y Gwasanaeth Tai yn gweithio dan amodau anodd iawn ar hyn o bryd ond mae darparu’r llety argyfwng yma yn ofynnol. Bydd y cabanau ym Mhlas Penlan yn cynyddu’r llety argyfwng dros dro sydd gennym ar gyfer unigolion bregus.”

Mae’r Gwasanaeth Tai wedi ymgynghori gyda’r Gwasanaethau Tan a’r Heddlu er mwyn lleihau unrhyw risgiau posib. Bydd y safle yn cael ei ddiogelu gan system CCTV yn ogystal.

Bydd swyddogion Tai yn rhoi cefnogaeth i bawb sydd yn aros ar y safle gan ymweld â nhw mwy nag unwaith mewn diwrnod.  Byddent hefyd yn sicrhau bod unigolion yn deall gofynion pellter cymdeithasol cyn iddynt symud mewn i’r unedau.

Ychwanegodd llefarydd ar ran y cyngor: ”Pan fydd unrhyw newid mewn rheoliadau Llywodraeth o ran pellter cymdeithasol, bydd y Gwasanaeth Tai yn gwneud ei orau i symud y bobl sydd yn aros yn y cabanau cyn gynted â phosib.”

”Y bwriad yw gwneud yn siŵr bod pobl yn mynd i gartref parhaol cyn gynted â phosib neu yn gallu dychwelyd i’w prif gartref.”

”Yr amser hiraf all y cabanau fod ar safle Plas Penlan yw 12 mis er nid ydym yn rhagweld byddent yno am y cyfnod yma. Bydd y cabanau’n cynnig llety argyfwng dros dro ar gyfer hyd at naw o unigolion.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice