Y Felinheli: gwaith diogelu rhag llifogydd yn cychwyn

Cyngor Gwynedd

Mae gwaith wedi dechrau i wella amddiffynfeydd llifogydd yn Y Felinheli.

Bydd y cynllun diogelu llifogydd ar Glan y Môr yn y pentref yn darparu lefel well o ddiogelwch i gartrefi, busnesau a’r briffordd rhag llifogydd llanw, gan gynnwys y risg a achosir gan lefelau’r môr yn codi.

Roedd y gwaith i fod i ddechrau ar y safle yr wythnos diwethaf, ond mae effeithiau Storm Ciara wedi golygu fod y dyddiad cychwyn wedi symud i’r wythnos hwn. Disgwylir i’r cynllun fod wedi’i gwblhau erbyn mis Mehefin.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Griffith, sy’n cynrychioli’r Felinheli ar Gyngor Gwynedd: ”Mae pobl sy’n byw yn yr ardal yma o’r Felinheli wedi gweld dwr yn dros drosodd o’r Fenai ac mae’r stormydd diweddar lle mae eiddo mewn ardaloedd eraill o’r wlad wedi dioddef llifogydd yn ein hatgoffa ni i gyd am yr effaith mae llif dwr yn gallu ei gael ar gartrefi pobl.”

Mae’r proseict gwerth £700,000 yn cael ei ariannau ar y cyd gan y cyngor sir a Llywodraeth Cymru. Cwmni adeiladwaith OBR o Dalwrn yw’r contractwyr penodedig.

Dwyeddod y Cynghorydd Catrin Wager: ”Mae’r ardal yma o’r pentref wedi cael llifogydd o’r Fenai sydd gerllaw ac mae hyn wedi achosi risg i eiddo yn yr ardal.

”Bydd y cynllun yma yn golygu adeiladu morglawdd newydd, wedi’i osod yn ôl o’r draethlin – ochr yn ochr â ffordd Glan y Môr ei hun. Mae gwaith i wella draenio ar waelod Ffordd Pen Ceunant hefyd yn rhan o’r prosiect.”

Cyngor Gwynedd

”Rydan ni i gyd yn ymwybodol o’r stormydd diweddar sydd wedi cael effaith mor sylweddol ar gymunedau, a chydag effeithiau newid hinsawdd mae achosion o lifogydd yn fwy tebygol yn y dyfodol. Mae’n dda felly gweld gwaith yn cychwyn ar gynllun diogelu rhag llifogydd yn Felinheli a fydd o Gymorth i bobl yn y gymuned leol.”

Yn ôl y cyngor, bydd cwmni OBR yn anelu i sichrau cyn lleied o aflonyddwch â phosib, ond bydd y gwaith yn arwain at gau ffyrdd dros dro tra bydd y gwaith draenio yn parhau, yn ogystal â’r angen i  reoli traffig o bryd i’w gilydd.

Mae’n bosib y bydd angen cau’r maes chwarae a’r llwybr troed ar hyd y draethlin i’r cyhoedd am gyfnodau tra bo’r gwaith yn mynd rhagddo. Bydd mynediad i bob eiddo a busnes yn cael ei gynnal bob amser, gyda dargyfeiriadau dros dro yn eu lle o bryd i’w gilydd.

Ychwanegodd Catrin Wager: ”Ymgynghorwyd â pherchnogion eiddo lleol ac rydym wedi rhannu gwybodaeth gyda nhw trwy gydol y cam dylunio a chynhaliwyd digwyddiad ‘cwrdd â’r contractwr’ yn y pentref yn ddiweddar a fynychwyd yn dda gan breswylwyr.”

”Rydan ni’n sylweddoli fod y gwaith adeiladu sydd ar fin cychwyn yn debyg o achosi peth anghyfleustra tymor-byr, ond rydym yn grediniol y bydd trigolion yn elwa pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau.”

Os oes gan drigolion Felinheli unrhyw ymholiadau am y cynllun, cysylltwch ag Elspeth Moncure yn OBR ar 01248 667 066 neu elspeth.moncure@obrconstruction.com. Fel arall, cysylltwch â Chyngor Gwynedd ar 01286 679 591.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice