Gogledd Môn: lansio cronfa adfywio

Mae cronfa adfywio newydd wedi ei lansio i hybu economi Gogledd Ynys Môn.

Drwy ddefnyddio cyllid gan yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (ADN), mae Cyngor Môn wedi sefydlu cronfa newydd fel rhan o’i ymdrechion i adfywio ardal sydd wedi dioddef sawl ergyd economaidd yn ddiweddar.

Datblygwyd cynllun adfywio economaidd ar gyfer gogledd yr ynys mewn ymateb i’r oedi i brosiect Wylfa Newydd, cau ffatri Rehau yn Amlwch a thoriadau pellach i’r gweithlu yng ngorsaf bŵer presennol Wylfa.

Mae cronfa gychwynnol o £50,000 ar gael ar gyfer cynlluniau a ellir eu cyflawni erbyn mis Medi 2020. Bydd grantiau bach o hyd at £5,000 ar gael er mwyn helpu busnesau a grwpiau cymunedol yn wardiau Talybolion a Twrcelyn a chymuned Moelfre.

Cyngor Ynys Môn

Dwyeddod arweinydd y cyngor, Llinos Medi: ”Gyda chynllun cadarn ac uchelgeisiol yn ei le er mwyn helpu Gogledd Ynys Môn, gallwn rŵan ddechrau rhoi’r cyllid NDA sylweddol a gwerthfawr hwn i ddefnydd da.”

”Bydd y gronfa adfwyio…yn darparu grantiau bach ar gyfer prosiectau addas sydd wedi eu hanelu at gefnogi twf economaidd, hyrwyddo’r iaith Gymraeg, creu swyddi a gwella sgiliau, gwaith partneriaeth, amddiffyn yr amgylchedd a chreu cymunedau cynaliadwy.”

”Rwy’n annog busnesau lleol a grwpiau cymunedol i gyflwyno cais os oes ganddynt brosiectau sy’n bodloni’r meini prawf perthnasol ac sy’n gallu helpu i adfywio eu cymunedau lleol.”

Mae’r ADN wedi clustnodi £495,000 tuag at sicrhau nodau’r cynllun y cyngor sir. Bydd y cyllid hefyd yn cyfrannu tuag at fesurau eraill sydd â’r nod o hyrwyddo gweithgareddau busnes, y gadwyn gyflenwi a chyflogaeth, cynyddu twristiaeth, gwella trafnidiaeth ac isadeiledd ac adfywio’r strydoedd mawr.

Meddai’r rheolwr economaidd gymdeithasol, Jonathan Jenkin: ”Bydd cronfa adfywio Gogledd Ynys Môn yn denu buddsoddiad sydd wir ei angen a swyddi i’r ardal, gan gefnogi cymunedau gynaliadwy wrth i safle’r Wylfa gael ei ddatgomisiynu.”

Rhannir y gronfa o £50,000 yn ddwy; gyda cheisiadau am y £25,000 cyntaf i’w derbyn cyn Mawrth 31 a cheisiadau am yr ail £25,000 i’w derbyn rhwng Mai 1 a Mai 31 2020.

Ychwanegodd Carwyn Jones, deilydd portffolio Mon ar gyfer datblygu’r economi: ”Mae llawer iawn o waith ac ymdrech wedi mynd i mewn i lunio’r cynllun adfywio economaidd…ac mae’n gosod llwybr clir i ni o ran ddyfodol yr ardal.”

”Rydym wedi ymrwymo i weithio â phartneriaid allweddol er mwyn creu swyddi a chefnogi twf economaidd yn yr ardal. Bydd hyn yn cymryd amser a llawer iawn o waith ond bydd lansiad y gronfa newydd hon, diolch i’r NDA, yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer adfywio economaidd.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice