Carcharu am dwyll e-bost o £6 miliwn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn o Borthmadog wedi ei garcharu am twyll o bron i £6 miliwn yn erbyn cwmni fferyllol yn yr Unol Daleithiau.

Plediodd Michael Kinane, 41, yn euog i’w ran mewn trosedd a oedd yn cynnwys ymosod ar systemau e-bost cwmni buddsoddi yn Llundain o’i gartref yn ne Gwynedd.

Anfonwyd negeseuon ffug at bersonél awdurdodedig o fewn y cwmni o America a dargedwyd gan ofyn am daliadau am waith dilys, i’w talu i gyfrifon newydd. Un o’r cyfrifon oedd cyfrif Kinane, dinesydd Prydeinig a anwyd yn Sri Lanka.

Ym mis Tachwedd 2018, aeth $7.8 miliwn o ddoleri’r Unol Daleithiau i gyfrifon Mr Kinane o’r cwmni. Yn y tri diwrnod canlynol, rhannwyd yr arian i gyfrifon yng Ngwlad Pwyl, Yr Almaen, Hong Kong, Tsieina a Malaysia.

Heddlu Gogledd Cymru

O ganlyniad i ymchwiliad tebyg gan Heddlu Gogledd Cymru a’r FBI wnaeth ddechrau yn dilyn y twyll, arestiwyd Kinane ym Maes Awyr Gatwick ar ôl hedfan i’r DU drwy Dwrci ym mis Awst 2019.

Dridiau yn ddiweddarach, cafodd ei gyhuddo mewn perthynas â chynllwyn i wyngalchu arian a thri throsedd twyll drwy ddweud anwiredd o ran iddo gaffael cerbydau o fri.

Mae’r heddlu wedi cael dogfennau bancio am 32 cyfrif sy’n perthyn i Kinane hyd yma. Mae’r ymchwiliad 13 mis wedi arwain at gasglu a dychwelyd $1,616,202.72 USD i’r dioddefwr.

Yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Mawrth (4 Chwefror), cafodd Kinane ei garcharu am saith mlynedd ac wyth mis.

Dywedodd y Ditectif Brif Uwch Arolygydd Brian Kearney: ”Twyll yw’r trosedd mwyaf cyffredin yn y DU. Yn y flwyddyn cofnodi troseddau ddiwethaf, cafodd dros 4,600 o achosion o dwyll yng Ngogledd Cymru eu riportio i Action Fraud, sy’n cynrychioli colled o £8.9 miliwn.”

”Gall effaith twyll a throseddau cysylltiedig fod yn ddinistriol a gall amrywio o golledion personol anfforddiadwy sy’n effeithio ar ddioddefwyr bregus, i effeithio’n ddigon ar allu sefydliadau i aros mewn busnes.”

”Gyda chynnydd sylweddol o dwyll bellach yn cael ei gyflawni ar-lein, mae hyn yn galluogi twyllwyr i fanteisio ar ddioddefwyr o bell, yn aml o wlad arall. Yr hyn sy’n amlwg yw bod busnesau ac unigolion sydd o werth ariannol uchel bellach yn cael eu targedu’n gynyddol oherwydd eu trafodion ariannol mwy a’r elw mwy sy’n bosibl i dwyllwyr.”

”Mae’r achos hwn wedi cael ei ddatrys oherwydd y gefnogaeth a gawsom gan y cwmnïau dan sylw, gwaith yr FBI yn eu hymchwiliad cyfochrog a’r gefnogaeth ardderchog a gawsom gan isadran twyll arbenigol Gwasanaeth Erlyn y Goron yng Nglannau Mersi.”

”Rwy’n ddiolchgar i’r cwmnïau a fu’n ymwneud â’r achos hwn am eu cefnogaeth a’u cydweithrediad llawn drwy gydol yr ymchwiliad hwn.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice