Pryderon am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Llangefni

Cyngor Ynys Môn

Mae arweinwyr cymunedol wedi condemnio cynnydd diweddar mewn ymddyiad gwrthgymdeithasol yn ardal Llangefni.

Mae nifer o drigolion lleol wedi mynd at y cyngor tref er mwyn lleisio eu pryderon am y nifer o bobl ifanc sy’n hel y tu allan i archfarchnadoedd lleol ac sy’n achosi niwsans drwy godi ofn ar siopwyr a phobl sy’n pasio.

Mae ‘na hefyd achosion o ddifrod troseddol i’r Parc Chwaraeon Dinesig, Nant y Pandy, ynghyd â’r toiledau cyhoeddus ger Iceland.

Ar ôl i’r Parc Chwaraeon Dinesig gael ei ddifrodi, gweithiodd Menter Gymdeithasol Llangefni gyda’r bobl ifanc perthnasol a’u rhieni fel rhan o brosiect cyfiawnder adferol er mwyn gwneud yn iawn am y difrod troseddol a achoswyd.

Gosodwyd TCC yn y Parc Chwaraeon Dinesig yn ystod y cyfnod adeiladu a’r defnydd o’r camerâu hyn alluogodd y troseddwyr i gael eu hadnabod.

Mae honiadau o gymryd cyffuriau ac yfed alcohol mewn mannau cyhoeddus hefyd, ynghyd ag achosion o ddwyn o siopau. Credir hefyd bod y tân yn yr hen ysgol ar Stryd y Capel ar Gwyl San Steffan wedi ei gynau yn fwriadol ac mae’r heddlu yn dal i ymchwilio.

Mae swyddogion o’r heddlu a chynghorau lleol wedi cyfarfod wedi cyfarfod gyda’r clwb pêl-droed Tref Llangefni a menter gymdeithasol lleol er mwyn trafod pryderon a godwyd gan y cyhoedd.

Meddai’r Arolygydd Rhanbarth, Llinos Davies: ”Mae pryderon wedi eu codi mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu gan bobl ifanc yn ardal Llangefni.”

”Yn ystod hanner tymor mis Hydref, trefnodd y SCCH lleol brosiect a oedd yn canolbwyntio ar weithgareddau tynnu sylw ar gyfer pobl ifanc sy’n byw yn lleol. Mae prosiect tebyg arall wedi’i drefnu ar gyfer hanner tymor mis Chwefror.”

”Mae’r gwaith hwn yn dystiolaeth bod yr heddlu lleol wedi ymrwymo i gydweithio â phartneriaid er mwyn atal ymddygiad rhag dirywio ac achosion tebyg pellach rhag digwydd.”

”Fodd bynnag, mae angen i bobl ifanc a’u rhieni/gwarcheidwaid ddeall y bydd canlyniadau i ymddygiad troseddol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ac na fydd ymddygiad o’r fath yn cael ei ddioddef gan yr heddlu yn lleol.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Alun Mummery, sy’n goruchwylio diogelwch cymunedol ar pwyllgor gwaith Cyngor Môn: ”Rydym yn dod yn fwyfwy ymwybodol o bryderon trigolion lleol ac rydym yn cydweithio ag asiantaethau eraill er mwyn dod â’r gyfres o achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol i ben.”

”Rydym yn annog aelodau’r cyhoedd i hysbysu’r heddlu am unrhyw achosion cyn gynted â phosibl.”

”“Cynhelir Clwb Ieuenctid yn Llangefni bob nos Lun a nos Iau rhwng 7pm a 9pm. Mae Llangefni hefyd yn gartref i glwb Pêl-droed, Clwb Rygbi a Chlwb Bocsio. Mae pobl ifanc yn cael eu hannog i roi cynnig ar chwaraeon neu ddiddordebau newydd gyda’i ffrindiau.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice