Diogelu yn ‘gyfrifoldeb ar bawb’ ym Môn

Cyngor Ynys Môn

Mae awdurdodau lleol yng Ngogledd Cymru yn anelu at atgyfnerthu’r neges bod ”diogelu yn gyfrifoldeb ar bawb”.

Mae’r chwe chyngor sir yn y rhanbarth, gan gynnwys Ynys Môn a Gwynedd, yn cymryd rhan yn yr Wythnos Genedlaethol Diogelu (11-15 Tachwedd).

Mae Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn gweithio i atal pob math o gamdriniaeth, esgeulustod a cham-fanteisio rhywiol ac ariannol ar yr hen a’r ifanc fel ei gilydd lle bynnag y mae’n digwydd.

Fel aelod o’r bwrdd, mae Cyngor Môn yn cefnogi’r digwyddiad , ac yn lledaenu’r neges ymhlith ei staff a’i gynghorwyr ei hun i sicrhau y gall pawb adnabod unrhyw faterion diogelu posib, a rhoi gwybod am bryder.

Mae nifer o wasanaethau’r cyngor hefyd yn hyrwyddo’r materion diogelu, gan gynnwys y gwasanaethau Cymdeithasol, Hamdden, Tai a Priffyrdd.

Byddant yn gweithio gyda nifer o asiantaethau partner, gan gynnwys Heddlu Gogledd Cymru, i godi ymwybyddiaeth o’r ystod o faterion sy’n wynebu oedolion a phlant sydd mewn perygl.

Cyngor Ynys Môn

Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol, Alwyn Jones: ”Mae Wythnos Genedlaethol Diogelu mor bwysig. Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae wrth sicrhau bod pawb yn y gymuned yn ddiogel.”

”Byddwn yn annog unrhyw un sy’n poeni am ddiogelwch perthynas, ffrind, cydweithiwr, cydweithwraig neu rywun yn eu cymuned leol i gysylltu â’r cyngor sir neu Heddlu Gogledd Cymru cyn gynted ag y bo modd.”

Ychwanegodd arweinydd y cyngor, Llinos Medi: ”Mae diogelu yn gyfrifoldeb i bawb, ac mae gan bawb ran i’w chwarae wrth ddiogelu. Rhaid i ni fel cymuned weithio gyda’n gilydd i roi stop ar gamdriniaeth a’i atal rhag digwydd – mae gan bawb yr hawl i fyw bywyd sy’n rhydd o gamdriniaeth, esgeulustod neu niwed.”

”Fel cyngor, rydym yn ymroddedig i sicrhau bod pob plentyn a theulu yn medru cael gwybodaeth, cyngor a chymorth perthnasol am faterion diogelu yn rhwydd ac mor gynnar â phosib.”

Cynhelir sesiynau allgymorth ddydd Iau, 14 Tachwedd ar draws Ynys Môn. Gwahoddir y cyhoedd i amrywiol leoliadau rhwng 1pm a 3pm i gael sgwrs anffurfiol am faterion diogelu.

  • Caergybi – Llyfrgell, Neuadd y Farchnad
  • Porthaethwy – Llyfrgell
  • Llangefni – lolfa gymunedol Ger y Graig
  • Neuadd Goffa Amlwch

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice