Gwaith yn dechrau ar hosbis newydd Môn

Hosbis Dewi Sant

Mae’r gwaith adeiladu wedi dechrau ar hosbis gyntaf Ynys Môn.

Bydd yr is-hosbis yn cael ei datblygu trwy addasu ward segur yn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi. Bydd yr uned cleifion mewnol newydd i oedolion yn cynnig gofal seibiant a gofal diwedd oes.

Mae Hosbis Dewi Sant yn arwain y prosiect gyda chefnogaeth bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr i sicrhau bod gan bobl ym Môn gydraddoldeb mynediad at wasanaethau gofal lliniarol.

Hosbis Dewi Sant

Mae’r holl gostau cyfalaf a chostau rhedeg, sy’n dod yn £950,000, i’w codi gan yr elusen a gyda rhywfaint o gyllid wedi’i sicrhau yn barod, mae apêl codi arian wedi’i lansio am y £475,000 sydd ei angen i gwblhau’r gwaith adeiladu.

Meddai Trystan Pritchard, prif weithredwr Hosbis Dewi Sant: ”Bydd yr hosbis hon yn cyflenwi pobl Ynys Môn a rhannau o Wynedd â gofal hosbis cleifion mewnol yn agosach i’w cartref eu hunain. Mae hyn yn hanfodol bwysig i gleifion a’u teuluoedd pan fyddant ar eu mwyaf bregus.”

”Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r bwrdd iechyd i sicrhau y gallwn roi gwelyau hosbis ar yr ynys am y tro cyntaf, gan ganiatáu i’n gofal fod yn fwy hygyrch ar draws Gogledd Orllewin Cymru.”

”Mae hosbisau’n gwneud cyfraniad enfawr i’w cymunedau lleol ac rydym yn dra diolchgar am y lefel anhygoel o gefnogaeth a dderbyniwn gan unigolion, grwpiau a busnesau, sy’n ein galluogi i barhau i ofalu am bobl leol pan fydd eu hanghenion fwyaf.”

”Mae gennym orchwyl codi arian enfawr arall eto o’n blaenau a gyda help y gymuned, rydym yn gobeithio gweld y claf cyntaf yn defnyddio’r cyfleuster newydd erbyn mis Chwefror 2020.”

Argraff arlunydd

Bydd pedair ystafell wely’n cael eu dodrefnu gyda’r offer clinigol gorau, yn cynnwys; gwelyau a matresi arbenigol, teclynnau codi a chadeiriau gogwyddo i sicrhau bod cleifion yn gallu aros mor annibynnol ag sy’n bosibl, am mor hir ag sy’n bosibl.

Bydd pob ystafell wely’n elwa ar olygfeydd o lan y môr neu o’r ardd gyda lleoedd y tu allan trwy ddrysau patio.

Ychwanegodd Ffion Johnstone, Cyfarwyddwr Ardal y Gorllewin i bwrdd Betsi Cadwaladr: ”Bydd yr uned ‘Hosbis mewn Ysbyty’ yn cael ei rhedeg yn annibynnol gan Hosbis Dewi Sant a bydd yn gwella dewis ar ddiwedd oes i gleifion Ynys Môn sy’n gorfod teithio i Landudno ar hyn o bryd i gael at ofal cleifion mewnol hosbis.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice