Heddlu yn targedu twyll yswiriant

Mae 11 o bobl wedi cael eu herlyn mewn ymgyrch parhaus yn erbyn twyll yswiriant yng Ngogledd Cymru.

Mae Ymgyrch Confine yn targedu’r rhai sydd wedi methu a datgelu eu heuogfarnau blaenorol i’w cwmnïau yswiriant. Mae menter Heddlu Gogledd Cymru wedi arwain at ganslo dros 300 o bolisïau yswiriant yn cael oherwydd gwaith gan Uned Plismona’r Ffyrdd ynghyd â thimau plismona lleol.

Mae’r ymgyrch yn gweld swyddogion yn canolbwyntio ar y broblem o ‘dwyll ceisiadau’ lle maent yn amau fod unigolyn heb ddatgelu’r wybodaeth angenrheidiol drwy wneud ymholiadau â’r cwmni yswiriant perthnasol.

Meddai’r Prif Arolygydd Dros Dro, Dave Cust o Uned Plismona’r Ffyrdd: ”Pan ydym yn gwneud ymholiadau os ydi unigolyn wedi datgelu gwybodaeth fel euogfarnau anhreuliedig neu euogfarn droseddol, yn ddibynnol ar beth mae’r cwmni yn ei ofyn, nid ydym yn datgelu dim mwy na’r hyn ddylai’r person sydd â’r polisi fod ei wneud yn y lle cyntaf.”

”Pan mae’n dod i’r amlwg nad ydynt wedi datgelu mi wnaiff y cwmni yswiriant arwain ar ba weithred i’w gymryd, ac yn y rhan fwyaf o achosion, bydd canslo’r polisi yn ddigon.”

”Mewn amgylchiadau pan fydd yna batrwm o droseddu niferus, mi wnawn erlyn. Mae’r diwydiant yswiriant yn gwbl gefnogol gan eu bod yn ymwybodol o faint y broblem, efallai y bydd yn eu harbed rhag cais twyllodrus, gallent wneud addasiadau i’r polisi er mwyn adlewyrchu lefel risg y person. Er enghraifft, gall polisïau masnach gael eu herio â mwy o effeithiolrwydd.”

Mae methu a datgelu euogfarn yn onest pan mae’r cwestiwn yn cael ei ofyn yn cyfrif fel twyll a gall ddirymu’r cais am yswiriant. Hyd yn hyn mae 302 o bolisïau yswiriant wedi cael eu canslo, eu dileu neu wedi gweld cynnydd mewn premiwm ers cychwyn yr ymgyrch y llynedd.

Mae achosion diweddar yn cynnwys:

  • Martin Jones o Maesgeirchen a ymddangosodd o flaen Llys Ynadon Caernarfon ar ôl pledio’n euog I 20 cyhuddiad o wneud datganiad ffug. Cafodd ei ddedfryd i orchymyn cymunedol 12 mis, ac mae’n gorfod gwneud 150 awr o waith di-dâl a thalu £170 mewn costau.
  • Fis diwethaf, daeth Colin Rowlands o Fangor gerbron y llys yng Nghaernarfon lle cafodd ei ddedfryd o 10 wythnos o garchar am wneud datganiad ffug a bod heb yswiriant. Cafodd ei wahardd rhag gyrru am 12 mis.
  • Ymddangosodd David Brian John o Fangor gerbron y llys yng Nghaernarfon wedi’i gyhuddo o ddau achos o wneud datganiadau ffug. Cafodd ei wahardd rhag gyrru am 12 mis, dirwy o £162 a gorfod talu £600 mewn costau.

Ychwanegodd Dave Cust: ”Rydym mewn cyswllt agos â chydweithwyr o’r Motor Insurance Bureau sy’n gwbl gefnogol i’r ymgyrch. Rydym wedi cael sawl galwad gan heddluoedd eraill sydd wedi clywed am ein hymgyrch ac sydd â diddordeb mewn darganfod mwy.”

”Tydi twyll ddim yn drosedd sydd heb ei dioddefwyr ac mae pawb yn dioddef o’r ceisiadau ffug, yn enwedig pan rydym i gyd yn talu mwy. Fe wnawn barhau i ddefnyddio pob grym yn ein gallu er mwyn atal y math yma o droseddu, a chyfleu’r neges i’r twyllwyr y bydd unrhyw un sy’n meddwl gwneud cais ffug y byddem yn mynd ar eu holau.”

Meddai Paul Bennett, swyddog ‘Cydgysylltydd Cenedlaethol yr Heddlu’ sy’n gweithio ar ran y Motor Insurance Bureau: ”Mae gyrwyr heb yswiriant yn beryglus gan eu bod yn gysylltiedig â throsedd ehangach megis delio cyffuriau drwy ddefnyddio cerbydau wedi’i dwyn.”

”Drwy chwilio drwy fanylion yswiriant gall twyll gael ei amlygu, ac mae hyn yn helpu’r heddlu atal troseddwyr rhag defnyddio’r ffyrdd fel ei bod yn anoddach iddynt droseddu.”

”Mae Ymgyrch Confine yn esiampl wych o ffordd arloesol ac effeithiol i blismona’r ffyrdd. Fe wnawn barhau i weithio mewn partneriaeth â Heddlu Gogledd Cymru wrth i’r bartneriaeth ddatblygu, er mwyn lleihau’r niwed sy’n cael ei greu gan ein troseddwyr ar y ffyrdd, a dod a nhw o flaen eu gwell.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice