Cyngor Môn yn croesawu adolygiad gofal oedolion

Mae Cyngor Ynys Môn wedi croesawu canfyddiadau adroddiad newydd sy’n edrych ar sut mae’r cyngor a’i bartneriaid yn hyrwyddo annibyniaeth i oedolion hŷn.

Mae’r adroddiad yn edrych ar ba mor dda mae’r awdurdod yn hyrwyddo annibyniaeth ac yn atal anghenion oedolion hŷn rhag gwaethygu.

Wedi’i gynnal gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC), canolbwyntiodd yr adolygiad ar y cyd ar brofiad oedolion hŷn wrth iddynt ddod i gysylltiad â gwasanaethau gofal cymdeithasol, a symud drwyddynt, hyd at yr amser y gallai fod angen iddynt fynd i gartref gofal.

Roedd y cryfderau a nodwyd yn yr adolygiad yn cynnwys:

  • cyfathrebu parchus â phobl sy’n ceisio cymorth; yn aml yn gydweithredol, ac wedi’i adeiladu gan amlaf ar berthynas gyfartal.
  • gafael gref ar gyfeiriad strategol a gwasanaethau gweithredol ar lefel uwch swyddogion a gwleidyddol.
  • mae gwasanaethau gweithredol ar y cyfan yn cydweithio’n dda i gynorthwyo pobl i aros gartref am gyhyd ag y bo modd.
  • cyfathrebu da rhwng ymarferwyr; ac mae gwasanaethau wedi’u cymysgu a’u cyfuno’n greadigol i gwrdd ag anghenion pobl.
  • ymrwymiad i waith atal gyda llawer o enghreifftiau cadarnhaol o ymarferwyr yn darparu ac yn trefnu gofal a chefnogaeth i bobl yn eu cymunedau i’w hatal rhag cael argyfwng.

Ond mae’r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at nifer o feysydd i’w gwella:

  • Llesiant”nodwyd gennym fod angen sicrhau bod dull darbodus o ddefnyddio adnoddau yn arwain yn uniongyrchol at bobl yn cael yr ymateb cywir ar yr adeg gywir. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod strwythurau timau a rolau yn gwneud y defnydd gorau o sgiliau gwaith cymdeithasol a goruchwyliaeth ac yn gwella ansawdd a chysondeb cofnodion gwaith cymdeithasol.”
  • Pobl, llais a dewis”mae’n rhaid i’r awdurdod lleol sicrhau bod gallu gofalwyr i ddarparu gofal yn gynaliadwy a’u bod yn cydymffurfio â’u dyletswydd cyffredinol i hyrwyddo llesiant y gofalwr a’r unigolyn sy’n derbyn gofal.”
  • Partneriaethau, integreiddio a chydgynhyrchu ”rydym yn argymell bod rhaid symud gwaith partneriaeth y tu hwnt i brosiecau a gaiff eu hariannu drwy fentrau Llywodraeth Cymru a chyflwyno’r angen i ddatblygu gwasanaethau cynaliadwy ar frys.”
  • Atal ac ymyrryd yn gynnar ”mae angen gwneud mwy o waith i sicrhau bod gan y gwasanaeth ailalluogi gymorth proffesiynol digonol i ategu dull cadarnhaol o reoli risgiau a chyflawni canlyniadau cadarnhaol i bobl sydd ag amrywiaeth ehangach o anghenion.”

Yn ôl llefarydd ar ran y cyngor, bydd meysydd i’w gwella a nodir yn yr adroddiad yn dod gerbron panel sgriwtini gwasanaethau cymdeithasol.

Dywedodd y Cynghorydd Llinos Medi, sydd hefyd yn gwasanaethu fel aelod portffolio’r awdurdod ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol: ”Mae hwn yn adroddiad cadarnhaol, sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd y gwaith partneriaeth rydyn ni’n chwarae rhan allweddol ynddo.”

”Mae ei ganfyddiadau’n dangos sut mae ein perthynas â chydweithwyr yn y maes Iechyd, a chyda partneriaid eraill, yn adlewyrchu egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.”

”Bydd y Ddeddf yn parhau i fod yn sbardun pwysig i ni wrth i ni edrych i’r dyfodol a dod â gwasanaethau yn agosach at gymunedau lleol.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice