Frân Wen i adeiladu canolfan greadigol newydd

Cwmni Frân Wen

Mae cwmni theatr wedi datgelu cynlluniau i greu canolfan newydd i blant a phobl ifanc gwerth £3.2 milliwn ym Mangor.

Bydd Cwmni Frân Wen yn symud o Borthaethwy i Eglwys Santes Fair gynt ar Ffordd Garth, a fydd yn cael ei enwi yn “Nyth”, yn cynnwys gofodau ar gyfer ymarferion, gweithdai a pherfformiadau ar raddfa fechan ar gyfer amrywiaeth o brosiectau creadigol.

Yn ôl y cwmni, mae’n gobeithio rhoi bywyd newydd i adeilad sydd ”mor bwysig i’r dreftadaeth leol” a’i atgyfodi yn gartref i’r cwmni ac yn ased cymunedol gan gyfrannu tuag at adfywiad a chynnig diwylliannol yr ardal.

Cwmni Frân Wen

Dywedodd cadeirydd y bwrdd Frân Wen, Irfon Jones: ”Mae cysyniad Nyth yn seiliedig ar gydweithio a bydd yn galluogi Frân Wen i ffynnu’n artistig a datblygu partneriaethau newydd er mwyn hyrwyddo grym trawsnewidiol y celfyddydau mewn meysydd yn cynnwys iechyd a lles a dysgu creadigol.”

”Mae’r celfyddydau yn rhan hanfodol o gyfansoddiad a bywiogrwydd ein cymunedau ac ar adeg pan fo gofodau a chyfleon i bobl ifanc yn arbennig yn brin, rydym am greu hafan diogel i’w meithrin a’u cefnogi ar amser mor allweddol yn eu bywydau.”

Sefydlwyd Cwmni Frân Wen ym 1984 ac yn darparu rhaglen gyfranogol a chynyrchiadau theatr drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws Gogledd Cymru a thu hwnt.

Bydd y canolfan newydd yn leoliad canolog a hwylus i bobl ifanc ar draws y Gogledd Orllewin.

Yn dilyn pryniant y safle y cam nesaf yw gwahodd penseiri i ymateb i’r weledigaeth a datblygu cynlluniau i drawsnewid yr hen eglwys.

Mae’r cam datblygu wedi sicrhau cefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Treftadaeth Bensaernïol.

Amcangyfrifir y bydd y cam datblygol yn parhau am 12 mis a bydd amserlen pellach i’r prosiect yn cael ei ryddhau wedi hynny.

Ychwanegodd Nia Jones, cyfarwyddwr gweithredol y cwmni: ”Bydd Nyth yn caniatáu i ni barhau i gyflwyno gweithgareddau celfyddydol o ansawdd uchel i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc creadigol a mentrus. Mae rhoi platfform i artistiaid ifanc ddatblygu a rhannu gwaith yn greiddiol i’r weledigaeth.”

”Mewn cyfnod o bwysau economaidd cynyddol, bydd y datblygiad yn cyfrannu tuag at gynaliadwyedd Frân Wen, a bydd yn ein galluogi i gyflwyno rhaglen artistig uchelgeisiol i gynulleidfa ehangach a mwy amrywiol.”

”Rydym yn annog penseiri i ddatblygu syniadau arloesol a beiddgar i adfer ac ailfodelu’r hen eglwys yn adeilad unigryw a chyfoes sy’n ateb ein gofynion…rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda’r gymuned ehangach i greu hwb y gallant deimlo perchnogaeth gwirioneddol drosto.”

Un o’r rhai sydd wedi bod yn rhan o’r broses yw Nia Hâf: ”Mae’r broses yma wedi bod yn wirioneddol gydweithredol ac mae’r weledigaeth yn adlewyrchu anghenion a dyheadau pobl ifanc – bydd yn rhoi lle diogel i ni ymgysylltu, creu, chwarae a phrofi popeth y gall theatr a’r celfyddydau creadigol eu cynnig.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice