Cyngor Gwynedd i ystyried buddsoddiad carbon isel

Mae adroddiad fydd yn cael ei ystyried gan Cyngor Gwynedd yn argymell symud cyfran sylweddol o gronfa bensiwn i fuddsoddiadau carbon-isel.

Bydd yr adroddiad yn cael ei drafod gan bwyllgor pensiynau’r cyngor yr wythnos nesaf. Os bydd yn cael ei gefnogi, bydd 12% o Gronfa Gwynedd yn symud i fuddsoddiadau carbon isel.

Ym mis Mawrth 2019, fe wnaeth cynghorwyr Gwynedd yng nghyfarfod o’r cyngor llawn gefnogi rhybudd o gynnig i ddatgan argyfwng newid hinsawdd.

Ers hynny, mae’r cyngor wedi cyflwyno polisi amgylcheddol newydd, sy’n amlinellu’r angen i ystyried y risgiau penodol daw o newid hinsawdd wrth ystyried buddsoddiadau.

Dywedodd y Cynghorydd John Pughe Roberts, cadeirydd y pwyllgor pensiynau: ”Rydym wedi bod yn gweithio ers peth amser i sicrhau fod cronfa bensiwn Gwynedd, ein hymgynghorwyr a’n rheolwyr asedau yn edrych i fuddsoddi mewn asedau cynaliadwy.”

”Dros y blynyddoedd diweddar, rydym wedi dweud wrth ein rheolwyr asedau i ymgysylltu gyda chwmnïau o ran eu cynlluniau ar gyfer dyfodol carbon isel. Mae hyn wedi galluogi’r gronfa bensiwn i roi pwysau ar gwmnïau i gynyddu eu hymdrechion yn y maes pwysig hwn.”

”Wrth gwrs, mae’n bwysig ein bod yn gallu sicrhau y bydd ein buddsoddiadau yn darparu pensiynau addas i aelodau’r gronfa ar gyfer y dyfodol.”

”Rydw i’n hyderus y bydd yr argymhellion i fuddsoddi 12% (£260m ar hyn o bryd) o’r gronfa bensiwn mewn cronfa ecwiti carbon isel yn gosod cydbwysedd cyfrifol ac yn tanlinellu ein hymrwymiad i ddyfodol mwy gwyrdd.”

Mae Cronfa Bensiwn Gwynedd yn rheoli £2.1 biliwn o gronfa ar gyfer cynghorau Gwynedd, Ynys Môn a Chonwy, Heddlu Gogledd Cymru, Cartrefi Conwy, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a 36 o gyflogwyr eraill yng ngogledd orllewin Cymru.

Yn ôl ffigurau’r cyngor, mae’r awdurdod lleol wedi lleihau wedi lleihau ôl-troed carbon o 39% ers cyflwyno cynllun rheoli carbon yn 2010.

Meddai aelod cabinet cyllid y cyngor, y Cynghorydd Ioan Thomas: ”Mae materion amgylcheddol a’r agenda werdd yn cael ei briod le ar flaen meddyliau pobl y dyddiau hyn. Mae’n bwysig bod cyrff cyhoeddus yn arwain o’r blaen wrth wneud beth bynnag y gallwn ni i sicrhau ein bod yn gweithredu’n gyfrifol rŵan, ac yn ystyried yr effaith y bydd ein gweithredoedd yn eu cael ar genedlaethau’r dyfodol.”

”Fe gytunodd pwyllgor pensiynau’r cyngor y llynedd y dylai ffactorau amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethol gael eu mewnblannu i’n prosesau buddsoddi ac mae’r datblygiad diweddaraf yma yn amlygu sut ydym yn edrych i symud tuag at asedau mwy gwyrdd.”

“Mae’r argymhelliad buddsoddiad carbon isel yn rhan o ymdrechion ehangach gan Gyngor Gwynedd i chwarae ein rhan wrth leihau allyriadau carbon. Fel cyngor cyfrifol, rydw i’n falch ein bod yn arwain y ffordd o ran buddsoddi cyfrifol a bod yr adroddiad yma yn arwydd o symudiad clir i flaenoriaethu egwyddorion buddsoddi carbon isel.”

Bydd yr adroddiad ‘Buddsoddiad Ecwiti Carbon Isel’ arfaethedig yn cael ei ystyried gan Bwyllgor Pensiynau ar dydd Llun 29 Gorffennaf.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice