Er cof am Alwyn: dyweddi yn codi arian i uned Gofal Dwys

Llun teulu

Mae dyweddi dyn o Ynys Môn a fu farw ar ôl cael gwaedlif yr ymennydd wedi codi dros £3,500 tuag at yr uned Gofal Dwys yn Ysbyty Gwynedd.

Gwnaeth Alwyn Rowlands, 53 oed, lewygu yn ei gartref ym Malltraeth ar Ddydd Nadolig 2018. Bu farw chwe wythnos yn ddiweddarach ac yntau heb ailddeffro byth ar ôl hynny.

Bu dros 400 o bobl yn ei angladd a gofynnwyd i roddion gael eu rhoi tuag at yr uned Gofal Dwys ym Mangor lle codwyd cyfanswm o £3,000.

BIPBC

Gwnaeth Jude Williams, dyweddi Alwyn ers dros 38 mlynedd, ddychwelyd i’r uned yn dilyn marwolaeth ei phartner am y tro cyntaf yn ddiweddar er mwyn cyflwyno siec i’r staff.

Dywedodd Jude: ”Yn ystod y cyfnod pan oedd Alwyn ar ICU, roeddwn i wastad wrth ei ochr, roeddwn i’n gallu aros ar yr uned i fod yn agos ato a oedd yn gwneud gwahaniaeth enfawr i mi.”

”Roedd y staff yn garedig tu hwnt ac nid yn unig roeddent yn gofalu am Alwyn, ond roeddent yn gofalu amdanaf i a’n teulu hefyd.”

Roedd Alwyn yn gymeriad boblogaidd ym Môn ar ôl treulio 20 mlynedd yn gweithio yng Nghyngor Tref Llangefni fel y rheolwr ystadau yn gofalu am eu hasedau a oedd yn cynnwys y meysydd chwarae, lawnt bowlio a’r fynwent, yn ogystal â chydlynu digwyddiadau fel y gwasanaeth coffa blynyddol a digwyddiad cynnau goleuadau’r Nadolig.

Ychwanegodd Jude: ”Roedd Alwyn wastad yn meddwl am eraill cyn fo ei hun, roedd yn ddyn caredig a pharod ei gymorth ac roedd wastad am helpu eraill.”

”Byddai’n gwneud llawer o waith gwirfoddol yn Llangefni a’i bentref genedigol ym Modorgan a bu’n un o’r prif drefnwyr ac ysgrifennydd Carnifal Llangefni gan godi arian mawr tuag at y digwyddiad.”

”Gwnaeth Alwyn gefnogi llawer o elusennau, yn lleol ac yn genedlaethol, felly er cof amdano, rydym am barhau i godi arian tuag at yr Uned Gofal Dwys er mwyn parhau i ddiolch am yr hyn a wnaethon nhw i ni yn ystod ein cyfnod tywyllaf.”

”Roedd yn anodd ymweld â’r uned am y tro cyntaf ers i Alwyn farw ond roedd yn wych gweld y nyrsys a’r meddygon a wnaeth gymaint drosto hefyd. Roedd yn bleser gennym ni gyflwyno teledu newydd ar gyfer ystafell y staff a hefyd siec arall a fydd yn helpu i brynu eitemau sydd eu hangen arnynt.”

”Rydym ni hefyd yn trefnu’r Alfest cyntaf yn Llangefni er cof amdano ar 21 Medi a bydd yr arian a godir yn mynd tuag at yr Uned Gofal Dwys. Rydw i’n wirioneddol ddiolchgar am bopeth a wnaethon nhw i Alwyn, allwn ni fyth ddiolch iddynt ddigon.”

BIPBC

Dywedodd Ceri Morgan, Nyrs Gofal Critigol ar yr Uned Gofal Dwys fod y tîm yn hynod ddiolchgar am yr arian a godwyd tuag at eu hadran: ”Pan fu Alwyn gyda ni, roedd yn adeg drist i bawb, roedd cymaint o bobl yn ei adnabod ac roedd yn boblogaidd tu hwnt.”

”Daethom ni i adnabod Jude yn dda iawn gan ei bod wedi aros yr uned trwy gydol y cyfnod y bu Alwyn gyda ni ac roedd yn wych ei gweld hi a’i nithoedd unwaith eto.”

”Mae bob amser yn braf clywed adborth mor bositif ar y gofal rydym ni’n ei gynnig ac fel tîm, mae hyn yn rhoi’r symbyliad i ni barhau i gynnig y gofal gorau posibl i’n cleifion.”

Ychwanegodd Nyrs Gofal Critigol Critical Hâf Huws: ”Rydym ni’n ddiolchgar iawn i Jude a’i theulu am y rhoddion anhygoel a roddwyd i’r Uned Gofal Dwys…mae geiriau caredig Jude wir yn golygu llawer i’n tîm ac rydym ni’n ddiolchgar dros ben.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice