Dedfryd ohiriedig wedi sgam yswiriant

Mae fasnachwr twyllodrus wedi cael dedfryd o garchar wedi ei gohirio ar ôl pledio’n euog i dargedu tri o bobl fregus ym Môn.

Roedd Jason Edwards, o Sgeti, Abertawe, wedi cyfaddef chwe cyhuddiad o fasnachu annheg yn dilyn ymchwiliad gan swyddogion Safonau Masnach ar yr Ynys.

Yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Mawrth, disgrifiodd y Barnwr Huw Rees y troseddau fel rhai ”dianghenraid o annifyr” a dywedodd wrth Edwards ”…mi ddylai fod gennych gywilydd llwyr ohonoch eich hun.”

Clywodd y llys fod Edwards, rhwng Ionawr 2014 a Mawrth 2018, ac yn masnachu fel ‘Premier Digital Services Ltd’, wedi targedu tri o bobl a oedd rhwng 68 a 92 mlwydd –  roedd dwy ohonynt wedi cael eu gwneud yn weddw yn ddiweddar – yn gwerthu gwahanol bolisïau yswiriant/cynnal a chadw ar gyfer systemau lloeren, setiau teledu ac offer cegin.

Cyn i’r polisïau ddod i ben, byddai Edwards yn ffonio dioddefwyr ac yn ymestyn y polisïau dro ar ôl tro, am dâl ychwanegol.

Gwerthwyd 17 o bolisïau i un person yn ystod cyfnod o 32 mis am gost a oedd dros £2,500 – cyfanswm o bron i £4,000 rhwng y 3 dioddefwr.

Yn ychwanegol at y tactegau masnachol ymosodol a ddefnyddiwyd i ddrysu’r dioddefwyr am ymestyn eu polisïau, pan geisiodd un dioddefwr hawliau ar ei pholisi ar gyfer rhewgell a oedd wedi torri, methodd Edwards â chyflawni telerau’r polisi gan hawliau ‘nad peiriannydd mohono ac nad oedd yn gallu trwsio’r rhewgell’. Doedd dim diogelwch yswiriant yn bodoli.

Ymhellach, clywodd y llys fod Edwards yn flaenorol, yn gweithredu ar ran ‘Crystal Clear Cover Ltd’ wedi llofnodi ymrwymiad i Lys Sirol Abertawe yn 2009 i beidio â thorri Rheoliadau Gwarchod Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008.

Dedfrydwyd i gyfanswm o wyth mis yn y carchar am yr arferion ymosodol a phedwar mis am yr arferion camarweiniol, i redeg un ar ôl y llall, wedi eu gohirio am 12 mis a chafodd ei atal rhag bod yn gyfarwyddwr cwmni am bum mlynedd.

Yn ychwanegol ar hyn, gwaherddir Edwards rhag cysylltu gyda’r dioddefwyr a rhaid iddo fynychu cyrsiau sgiliau meddwl ac ailsefydlu a gwneud 180 o oriau o waith di-dâl.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ynys Môn: ”Rydym yn croesawu’r ddedfryd. Mae manteisio’n annheg ar unigolion yn annerbyniol ac ni fydd cael ei oddef.”
”Rydym yn canmol dewrder y dioddefwyr a helpodd Swyddogion Safonau Masnach i sicrhau cyfiawnder yn yr achos hwn.”
 
”Os oes unrhyw drigolion wedi cael problemau o’r math yma neu’n bryderus ynghylch arferion masnachu unrhyw fasnachwr penodol, fe’u hanogir i gysylltu gyda Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor Ar Bopeth ar 08454 04 05 06 – os nad er eu lles eu hunain, er mwyn ein helpu ni i warchod pobl fregus eraill yn y gymuned.”

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice