9.5% o gynnydd treth cyngor ym Môn

Mae Cyngor Ynys Môn wedi cymeradwyo’r gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf – gan gynnwys cynnydd o 9.5% yn y dreth gyngor.

Yn ystod cyfarfod tanllyd yn siambr Llangefni ddydd Mercher, bu i aelodau gefnogi cynigion i godi’r premiwm dreth gyngor ar ail gartrefi i 35% a’r premiwm dreth gyngor ar eiddo gwag i 100%.

Yn ôl y cyngor, dyma’r ”unig ffordd o amddiffyn cyllidebau ysgolion a darpariaeth gofal cymdeithasol” yn wyneb bwlch cyllidol o £7m.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Llinos Medi: ”Oherwydd y pwysau ariannol aruthrol sydd arnom, rydym wedi ei chael hi’n anodd iawn gwarchod cyllidebau’r ysgolion yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.”

”Mae lleihad yn nifer y staff dysgu’n golygu bod maint dosbarthiadau’n cynyddu a gall hyn yn ei dro gael effaith ar safonau ac arwain at ganlyniadau difrifol i addysg ein plant yn y dyfodol.”

”Rydym yn deall na fydd cynnydd yn y Dreth Gyngor yn boblogaidd, ond mae’n hanfodol fod gwasanaethau megis addysg a gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu gwarchod cymaint â phosib er mwyn diogelu dyfodol ein plant a’n pobl ifanc.”

Yn ôl y cyngor, bydd treth cyngor ym Môn yn parhau i fod yr isaf ond un yng Ngogledd Cymru o hyd a bydd oddeutu £70 yn is na chyfartaledd Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Robin Williams, y deilydd portffolio Cyllid: ”Ar ôl toriad arall i’n cyllid gan Lywodraeth Cymru, mae Ynys Môn wedi wynebu ei her ariannol fwyaf erioed wrth geisio cytuno Cyllideb 2019/20.”

”Eleni yn unig, rydym wedi gorfod gwneud gwerth £2.5m o doriadau i wasanaethau, gan ddod a chyfanswm toriadau a wnaethpwyd ers 2013/14 i £24m.”

”Mae pwysau cynyddol ar wasanaethau cymdeithasol; ynghyd â chost y cynnydd yn nyfarniad tâl athrawon, chwyddiant cyflogau a chwyddiant cyffredinol mewn prisiau oll wedi ychwanegu at yr her ariannol a wynebir.”

”Mae gofyn cynyddol wedi arwain at orwariant mewn rhai gwasanaethau ac mae hynny yn ei dro, wedi erydu ein cronfeydd ariannol wrth gefn sy’n golygu na fedrwn eu defnyddio i gydbwyso cyllideb eleni.”

”Yr un modd ag awdurdodau lleol eraill yng Nghymru, nid ydym wedi gweld diwedd i’r llymder ariannol ac mae’n trigolion a’n cymunedau’n parhau i ddioddef o’r herwydd.”

Mae Cyngor Gwynedd wedi argymell cynnydd o 5.8% yn y dreth cyngor ar gyfer 2019-20. Bydd holl gynghorwyr yn penderfynu ar gyllideb yr awdurdod yr wythnos nesaf.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice