£25 miliwn i uwchraddio’r A55

Geograph

Bydd £25 miliwn yn cael ei wario ar waith i uwchraddio’r A55 yn Abergwyngregyn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo prosiect i leihau’r risg o lifogydd rhwng cyffyrdd 12 a 13 ac ail-wynebu’r ffordd i leihau sŵn o’r traffig yn dilyn cwynion gan drigolion lleol.

Mae’r gwaith yn cynnwys gwella’r system ddraenio er mwyn iddi fedru ymdopi’n well ag unrhyw lifogydd yn y dyfodol, darparu troetffyrdd newydd er mwyn ei gwneud yn haws i gerddwyr gyrraedd y gwasanaeth bysiau lleol, a phibellau newydd i fywyd gwyllt o dan yr A55.

Mae teithio llesol yn rhan annatod o’r cynllun a bydd llwybr cerdded a beicio newydd yn cael ei adeiladu wrth ochr y gerbytffordd i gyfeiriad y dwyrain.

Bydd y gwaith yn ddechrau yn yr hydref, ond bydd pob un o’r pedair lôn rhwng Abergwyngregyn a Thal-y-bont yn parhau’n agored o dan gyfyngiad cyflymder rhwng 6am a 7pm er mwyn sicrhau bod y gwaith yn tarfu cyn lleied ag y bo modd ar y traffig.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Thrafnidiaeth: ”Bydd y cynllun yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y ffordd yn fwy diogel ar gyfer traffig lleol a thraffig drwodd, er mwyn lleihau perygl llifogydd, adeiladu gwell cysylltiadau â chymunedau i gerddwyr a beicwyr, a gwella bioamrywiaeth.”

”Y cam nesaf yw penodi contractwr a’r bwriad wedyn yw dechrau ar y gwaith tua diwedd y flwyddyn. Bydd y cam adeiladu yn arwain hefyd at gyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant yn lleol, gan roi cryn hwb i economi’r ardal.”

“Mae’r cyhoeddiad hwn heddiw yn dilyn y gymeradwyaeth a roddais yn ddiweddar i ffordd osgoi Caernarfon a’r Bontnewydd. Dw i’n siŵr y bydd y ddau gynllun yn diwallu anghenion busnesau a chymunedau yn y Gogledd Orllewin ac y byddan nhw hefyd yn gwella diogelwch ar y ffordd ac yn sicrhau bod gennym rwydwaith trafnidiaeth fodern.”

Yn y cyfamser, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei gynllun dewisol ar gyfer trydydd pont Menai cyn diwedd yr haf.

Leave A Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Eich Ynys, Eich Llais
Your Island, Your Voice